Aktualności
view

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji AGN

W dniu 23 stycznia 2017 r. prezydent RP Andrzej Duda, podpisał ustawę o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Jego celem jest ustanowienie ram prawnych koniecznych do realizacji planu rozwoju i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym.

Pierwszym krokiem do rozwoju tej gałęzi transportu było przyjęcie w czerwcu 2016 przez Radę Ministrów „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce do roku 2020 z perspektywą do 2030". Zgodnie z zapisami tego dokumentu, polskie drogi wodne staną się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi poprzez ich rozbudowę
i modernizację do poziomu IV klasy żeglowności. Aktualnie wymienione w AGN drogi wodne na terenie Polski nie spełniają warunków żeglowności określonych dla śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Po uzyskaniu przez nie, wymaganego standardu, powinny stać się docelowo elementami europejskiej sieci transportowej TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE). Przed kolejną rewizją sieci TEN-T w 2023 r. Polska powinna mieć gotowe i przyjęte programy przebudowy dróg wodnych.

Przystąpienie Polski do Porozumienia AGN będzie prowadziło w kierunku realizacji postanowień Białej Księgi – Planu utworzenia jednolitego obszaru transportu tj. osiągnięcia systemu transportu charakteryzującego się niskimi kosztami oraz niskim negatywnym wpływem na środowisko. Dodatkowo modernizując nasze rzeki dostosujemy je do wymogów współczesnych łańcuchów logistycznych oraz do pełnienia wielu innych funkcji: gospodarczych np. hydroenergetycznych, środowiskowych, ochrony przed powodzią, turystyki wodnej, społecznych i in.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy