Aktualności
view

Rząd zaakceptował plan strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

W dniu 14 czerwca 2016 r., podczas posiedzenia rządu został zaakceptowany dokument dotyczący strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce pn. „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030". Dokument został zaakceptowany w formie uchwały.

Przyjęcie planu oznacza, że do 2030 roku Odra (na całej długości) oraz Wisła (od Warszawy do Gdańska) mają osiągnąć status międzynarodowych dróg wodnych. Potrzebne jest do tego podniesienie klas żeglowności rzek, które poprzez inwestycje mają zostać osiągnięte. Koszt modernizacji dwóch wymienionych rzek w latach 2017-2020 będzie średniorocznie wynosić ok. 1,6 mld zł. Realizacja założeń strategii rozwoju wodnych dróg śródlądowych jest jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która przewiduje rewitalizację Odrzańskiej Drogi Wodnej, przywrócenie żeglowności Wisły od Warszawy do Gdańska, połączenie Odry, Noteci, Wisły i Bugu oraz budowę Kanału Śląskiego łączącego Wisłę i Odrę. Jak podaje MGMiŻŚ – najważniejsze jest połączenie Odry, Łaby i Dunaju, obecnie konsultowane z południowymi sąsiadującymi krajami na poziomie międzynarodowym. Rozpoczęty został proces ratyfikacji Konwencji AGN, który umożliwi włączenie polskich trzech śródlądowych dróg wodnych przebiegających przez Polskę do Europejskiego Systemu Transportu Wodnego. Zgodnie z przyjętą strategią głównym celem rozwoju śródlądowych dróg wodnych istotnych z punktu widzenia transportowego jest ich budowa lub zmodernizowanie do parametrów, co najmniej IV klasy żeglowności. Cel ten jest podzielony na cztery priorytety obejmujące ogółem jedenaście zadań: Odrzańska Droga Wodna (E-30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych, droga wodna rzeki Wisły – uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych, połączenie Odra-Wisła-Zalew Wiślany i Warszawa-Brześć – rozbudowa dróg wodnych E-70 i E-40, rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych. Realizacja tej strategii będzie przebiegała etapami w okresie kilkunastu lat. Szacunkowy koszt jej realizacji wyniesie ok. 75 mld zł. Wydatkowanie środków finansowych pozwoli na uaktywnienie polskich rzek, których udział w przewozie towarów w Polsce obecnie jest bardzo niski i wynosi jedynie 0,4%. 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy