Archiwum
view

Bałtycki Okrągły Stół i polska polityka morska do 2020 roku

W Warszawie 28 października 2013 roku dyskutowano o przyszłości Morza Bałtyckiego, a 29 października o programie „Polityka morska RP do roku 2020". Inicjatorami przedsięwzięcia był Główny Inspektor Ochrony Środowiska wraz z Dyrektorem Naczelnym Zarządu Fundacji WWF Polska.(Word Wide Fund for Nature).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortów środowiska, rolnictwa, gospodarki, transportu, spraw zagranicznych oraz instytucji rządowych kluczowych dla realizacji celów HELCOM i SUE RMB. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz eksperci naukowi, stanowiący szeroką grupę interesariuszy ochrony środowiska morskiego.

Organizatorzy przedsięwzięcia zainicjowali dyskusję na temat możliwości pogodzenia interesów gospodarczych z interesami ochrony środowiska Bałtyku. Była to także próba rozwinięcia współpracy szerokiej grupy interesariuszy w realizacji Bałtyckiego Planu Działań Komisji Helsińskiej (BPD HELCOM) oraz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB), jak również określenia możliwych scenariuszy przyszłości dla Morza Bałtyckiego, w tym możliwych korzyści związanych z Planowaniem Przestrzennym na Morzu oraz Zintegrowanym Zarządzaniem Obszarami Przybrzeżnymi.

Ponadto podczas spotkania zaprezentowany został Krajowy Program Wdrażania BPD oraz dotychczasowe działania mające na celu poprawę stanu środowiska morskiego.

Konferencja w sprawie programu „Polityka morska RP do roku 2020 " odbyła się w ramach konsultacji społecznych nad tym dokumentem.

W obu spotkaniach uczestniczył Jerzy Wcisła – wiceprzew. Zespołu ds. rewitalizacji MDW E 70. oraz Podsekretarz Stanu Dorota Pyć, która zastąpiła Annę Wypych-Namiotko w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

fot. ze str.: http://www.gios.gov.pl/artykuly/1187/Baltycki-Okragly-Stol

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy