view

Dokumenty na poziomie krajowym

1.      Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce -  Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce. ◦      Pierwszy w ostatnim okresie kompleksowy raport o stanie polskich dróg wodnych. Celem raportu było dokonanie analizy uwarunkowań technicznych, organizacyjno-prawnych i ekonomicznych funkcjonowania żeglugi śródlądowej i infrastruktury dróg wodnych śródlądowych w Polsce. Na podstawie tej analizy wskazano główne problemy, jak i możliwości poprawy warunków działalności żeglugi śródlądowej w Polsce (Ecorys Rotterdam, Warszawa 2011, s. 282).  

2.      Mapa Śródlądowych Dróg Wodnych. Diagnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego w Polsce - Opracowanie obejmuje m.in. zagadnienia: uwarunkowanie infrastrukturalne rozwoju przewozów ładunków drogami wodnymi w krajach UE, transport wodny śródlądowy w obsłudze przewozów pasażerskich krajów UE, diagnozę stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce, możliwości rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Polsce w świetle tendencji unijnych uwarunkowań infrastrukturalnych a także warunki rozwoju żeglugi śródlądowej na polskich drogach wodnych (Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki; Sopot 2008 r, s. 82).  

3.      Ocena funkcjonowania funduszu żeglugi śródlądowej w latach 2002-2010 - Propozycja zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie funduszu. ◦      Opracowanie zostało dokonane głównie pod kątem odbiorcy systemu promocyjnego uregulowanego przepisami Funduszu. W dokumencie wskazano słabe i mocne strony mechanizmu wspierania polskich armatorów żeglugi śródlądowej z Funduszu Żeglugi Śródlądowej, oceniono także rolę organów obsługujących system promocji oraz fakt powołania Rady ds. Promocji. Wiele miejsca poświęcono także ocenie działalności Banku Gospodarstwa Krajowego (PTE o. Szczecin, r. 2010, s. 46).  

4.      Projekt polityki wodnej państwa do 2030 roku - Dokument jest kontynuacją i rozszerzeniem Strategii Gospodarki Wodnej zatwierdzonej przez Radę Ministrów w kwietniu 2005 r. Podobnie jak ona, określa podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. W załącznikach przedstawiono prognozę oddziaływania na środowisko oraz dokumenty na temat opracowania i dane tabelaryczne (KGW 2011, s. 360).  

5.      Natura 2000 a gospodarka wodna - Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w Polsce ciągle budzi obawy i prowokuje do zadawania pytań o możliwość realizacji jej wytycznych, bez ograniczeń dla rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych i całego kraju. Obszerne opracowanie odpowiada na wiele wątpliwości dotyczących tej tematyki, głównie w kontekście gospodarki wodnej kraju (Ministerstwo Środowiska, r. 2009, s. 118).  

6.      Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025 - Określenie wyzwań i zadań, które w dziedzinie transportu powinny zostać podjęte w perspektywie 2025 roku. Dokument wskazuje na konieczność wykorzystywania środków transportu mniej szkodliwych  dla środowiska, wskazuje na konieczność szybszego rozwijania transportu intermodalnego i śródlądowego. (Ministerstwo Infrastruktury, r. 2005, s. 37).  

7.      Strategia rozwoju transportu do 2020 roku ( perspektywa do 2030 roku) – projekt - Sektorowy dokument strategiczny, którego istotą jest przedstawienie   kierunków   rozwoju   transportu w Polsce  w   zgodności   z   celami   zawartymi   w Długookresowej  i Średniookresowej Strategii  Rozwoju  Kraju. SRT zawiera  diagnozę  obecnego  stanu  transportu  w  Polsce,  prognozę  rozwoju  przewozów, charakterystykę celów, koncepcję tworzenia zintegrowanego   systemu   transportu   w   Polsce, możliwości   wdrażania   nowoczesnych   technologii   w  transporcie, przedsięwzięcia konieczne dla poprawy bezpieczeństwa w transporcie i inne ważne składniki dla wprowadzania strategii. (Ministerstwo Infrastruktury, r. 2011, s. 98).   

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej - 22 listopada weszły w życie nowe przepisy, które regulują uprawianie turystyki wodnej. Zmiany wprowadziło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

9. Deklaracja Współpracy Marszałków Województw na rzecz aktywizacji regionów w celu wykorzystania potencjału turystycznego rzeki Wisły oraz poparcia prezydenckiego projektu zmiany ustawy Prawo wodne na rzecz ułatwienia realizacji inwestycji w postaci budowy i wytyczania szlaków rowerowych i pieszych w obszarze Wisły, w tym na wałach przeciwpowodziowych. - Dnia 7 sierpnia 2013 r. w Grudziądzu, marszałkowie ośmiu województw podpisali deklarację dotyczącą współpracy na rzecz poparcia prezydenckiego projektu ustawy umożliwiającej wytyczanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. W podpisaniu deklaracji wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski. Do deklaracji przystąpiły województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie i Świętokrzyskie. Podpisany w Grudziądzu dokument ma na celu działania na rzecz realizacji projektu Wiślanej Trasy Rowerowej, która ma szansę stać się narodowym produktem turystycznym. 


Partnerzy Partnerzy