view

Dokumenty programowe MDW E70

1.      Koncepcja programowo – przestrzenna MDW E70. - Jeden z podstawowych dokumentów dotyczących MDW E 70, stanowiący analizę stanu obecnego infrastruktury i uwarunkowań funkcjonowania dróg wodnych oraz potencjału gospodarczego regionów wzdłuż MDW E 70. Koncepcja jest wieloaspektowym spojrzeniem na rewitalizację dróg wodnych. Określony w strategii i koncepcji zakres działań inwestycyjnych stanowi jasno sformowaną wizję, czym mają być w przyszłości drogi wodne Odry, Warty, Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy, Wisły, Nogatu, Szkarpawy i Zalewu Wiślanego. Dokument wykonany w ramach pracy Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 (r. 2010, s.76).    

2.      Strategia programowa MDW E70. - Strategia wskazuje iż celem programu rewitalizacji jest dążenie do zrównoważonego rozwoju drogi wodnej MDW E70 na odcinku polskim, zarówno w aspekcie transportowym, jak i turystycznym. Pokazuje perspektywy rozwoju w aspekcie uwarunkowań: ekofizjograficznych, kulturowych, przyrodniczych, demograficznych i gospodarczych i określa priorytety. Dokument wykonany w ramach pracy Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 (r. 2010, s. 325).    

3.      Analiza środowiskowa MDW E70. - Przedmiotem opracowania jest oddziaływanie obiektów zawartych w Koncepcji programowo-przestrzennej MDW E70 na środowisko. W ramach Analizy zbadano uwarunkowania środowiskowe poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, wynikające z porozumień, konwencji, dyrektyw UE i innych dokumentów międzynarodowych oraz krajowych, z wyróżnieniem obszarów objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 lub objętych innymi formami ochrony. Wskazano możliwości realizacji Koncepcji w zgodzie z poszczególnymi elementami środowiska. Dokument wykonany w ramach pracy Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 (r. 2010, s. 121).  

 4.      Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów Drogą Wodną E70. - Opracowanie wskazuje na czynniki wpływające na popyt na przewozy ładunków i pasażerów, które wyznaczają m.in. tendencje zmian w zakresie popytu na przewozy, zmian struktury gałęziowej przewozów i rolę transportu wodnego śródlądowego w obsłudze potrzeb przewozowych. Zespół ekspercki - przy wyborze metodologii badań - zdecydował się na metodę mieszaną szacowania popytu, obejmującą: analizę tendencji europejskich, szacunki ekspertów związanych w branżą żeglugi śródlądowej oraz szacunki na podstawie informacji uzyskanych z wybranych, wiodących podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w rejonie MDW E70. Dokument wykonał na zlecenie Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 zespół w składzie: Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki, Aleksandra Gus-Puszczewicz (Sopot 2011, s. 146).    

5.      Analiza społeczno-ekonomiczna dla przedsięwzięcia rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70. - Opracowanie stanowi podstawę dla oceny zasadności ekonomicznej realizacji przedsięwzięcia użeglugowienia MDW E70. Jego przedmiotem jest identyfikacja, oszacowanie oraz analiza potencjalnych korzyści i kosztów społeczno-ekonomicznych, wynikających z rewitalizacji drogi wodnej, a związanych z rozwojem ruchu towarowego i pasażerskiego - w szczególności turystycznego. Dokument wykonany w ramach pracy Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 (r. 2011, s. 73).


Partnerzy Partnerzy