Archiwum
view

II spotkanie konsultacyjne dot. Koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany w Toruniu

W dniach 1 - 2 września 2009r. w Toruniu odbyły się kolejne konsultacje dot. opracowywanej przez Biuro Projektowo – Inżynierskie Redan Sp. z o.o. Koncepcji programowo – przestrzennej o przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany.

Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych wizji lokalnych i analiz materiałów wyjściowych, przedstawiono propozycję klasyfikacji portów dla turystyki, zakres i harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych. Poniżej zaprezentowano najważniejsze zdaniem autorów Koncepcji wnioski, jakie wynikły z przeprowadzonych badan terenowych:

1.  Utrudniony dostęp do rzeki, w szczególności Noteci, dolnej Wisły i Nogatu. Na wielu odcinkach MDW E 70 dostęp jest możliwy jedynie w bezpośredniej bliskości przepraw mostowych, stopni piętrzących oraz nieużytkowanych obecnie portów i przeładowni

2.  Znacznie zaawansowane procesy renaturyzacji (zarastania) koryta Noteci m.in. zanikiem regularnej żeglugi towarowej i eutrofizacją zbiorników wodnych w dorzeczu górnej Noteci

3.  Dobrze utrzymane budowle hydrotechniczne – jazy i śluzy żeglugowe wraz z najbliższym otoczeniem. Pomaga to w należytej ekspozycji historycznego waloru zabytkowych obiektów stanowiących kluczowe elementy krajobrazu kulturowego doliny Noteci, Bydgoszczy, czy Żuław

4.  Niedostatecznie uwypuklona w dokumentach strategicznych rola śródlądowego transportu towarowego. Obecne działania ogniskują się głównie wokół funkcji turystycznych marginalizując jednocześnie możliwości reaktywacji żeglugi towarowej, szczególnie dla portów na drodze wodnej Odra – Wisła

5.  Pozytywny przykład kompleksowych działań związanych z rewitalizacją Bydgoskiego Węzła Wodnego poprzez zrównoważony rozwój transportu wodnego, rewitalizacje zdegradowanej zabudowy miejskiej, tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w tym nowych założeń parkowo – rekreacyjnych

6.  Konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie korzystania z infrastruktury technicznej MDW E-70 tj. godzin pracy śluz, możliwości postoju i korzystania z zaplecza socjalnego i technicznego, poboru opłat za śluzowanie, zwodzenie mostów i postój w portach czy przystaniach.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy