Aktualności
view

Monografie MDW E70

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami dotyczącymi polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, które zostały opublikowane w zakładce Publikacje i Multimedia > Publikacje i dokumenty.

Publikacja pt. Warunki hydrologiczno-nawigacyjne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 stanowi oryginalny materiał oparty m.in. na licznych pracach terenowych pracowników Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, działającej przy Instytucie Geografii. Prezentuje wyniki badań odcinka drogi wodnej od Odry do Brdy, dolnej Wisły oraz szlaki wodne w obrębie delty Wisły. W monografii scharakteryzowano również aktualne parametry żeglugowe drogi wodnej, w tym warunki głębokościowe w szlaku nawigacyjnym, oznakowanie czy lokalizacje „wąskich gardeł". Ponadto wydawnictwo zawiera analizę danych hydrologicznych z ostatnich 30 lat, ocenę warunków zasilania na poszczególnych odcinkach drogi Wodnej oraz analizę sytuacji ekologicznej opartej na hydroekomorfologicznej ocenie drogi wodnej.

Z kolei monografia pt. Rola Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w rozwoju regionalnym i lokalnym, koncentruje się na zagadnieniach dotyczących wykorzystania szlaku wodnego, jakim jest MDW E70. Stanowiącego ważny element systemu komunikacyjnego i transportowego, a także posiadającego istotne walory turystyczne. Wpływającego na procesy rozwojowe w układzie regionalnym i lokalnym. Publikacja przedstawia zaangażowanie województw – sygnatariuszy porozumień MDW E70 w zakresie rewitalizacji wspominanej drogi wodnej, historię budowy drogi wodnej Odra-Wisła, czy też rozwój przestrzenny i strukturę wybranych miast nadrzecznych. Porusza również kwestie waterfront'ów miast, wzdłuż MDW E70. Istotną częścią wydawnictwa jest prezentacja produktów turystyki wodnej. W monografii podano analizie wybrane krajowe i regionalne strategie i plany rozwoju odnoszące się do śródlądowych dróg wodnych, a w szczególności MDW E70. Ponadto dokonano oceny stanu realizacji Koncepcji programowo-przestrzennej MDW E70 w układzie poszczególnych województw, pod kątem wybranych zadań inwestycyjnych dla rozwoju turystyki wodnej na polskim odcinku MDW E70.

Publikacje sfinansowane zostały przez sygnatariuszy Porozumień MDW E70, tj. województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.


Partnerzy Partnerzy