Aktualności
view

Rewitalizacja Wisły w działaniach sygnatariuszy porozumień polskiego odcinka MDW E40 i E70

fot. R.Wasil

W dniu 29 listopada br. w Toruniu odbyło się spotkanie Zespołów Roboczych ds. MDW E70 i E40, które było poświęcone wykorzystaniu Wisły do celów gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, ochrony przeciwpowodziowej i turystyki. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy oraz województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Tematem głównym dyskusji były działania podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ), zmierzające do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Użeglownienie Wisły i stworzenie systemu dróg wodnych, który połączy Gdańsk i Warszawę z Morzem Czarnym, jest jednym z priorytetów rozwojowych resortu. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk pełniący rolę komitetu sterującego dla tego projektu, powołał wewnętrzny zespół roboczy, którego zadaniem będzie koordynacja procesu tworzenia studium wykonalności dla modernizacji drogi wodnej, łączącej Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany z systemem rzek Białorusi. Celem projektu jest połączenie Bałtyku z Morzem Czarnym siecią kanałów żeglugi śródlądowej. Planowane studium wykonalności obejmie modernizację drogi wodnej E40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy i E40 na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz drogi wodnej E 70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (do Elbląga). Studium ma powstać do końca 2019 roku. 

Podczas spotkania przedstawiciele województw zaprezentowali kluczowe opracowania i analizy zrealizowane w ostatnich latach dla potrzeb rewitalizacji Wisły. Województwo mazowieckie przedstawiło efekty międzynarodowego projektu Inwapo m.in. analizę potencjału wielkości transportu wodnego w Polsce generowanego przez porty śródlądowe i morskie, analizę rynku transportu na wodach śródlądowych Wisły i Odry oraz analizę potrzeb inwestycyjnych na odcinku dolnej Wisły. Stan prac nad studium lokalizacyjnym dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Platforma multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym i drogowym i lotniczym z centrum logistyczno – magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanych w obszarze miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski" omówiony został przez województwo kujawsko – pomorskie.  Z kolei województwo lubelskie przedstawiło wyniki projektu pn.: „Odtworzenie szlaku wodnego E40 na odcinku Dniepr – Wisła: od strategii do planowania", szczególnie koncepcje wariantów nowego przebiegu drogi wodnej E40 na połączeniu Bugu z Wisłą. W imieniu sygnatariuszy porozumień MDW E70 województwo pomorskie zaprezentowało dokument pn.: „ Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód, obejmującej: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat, Szkarpawę, Kanał Jagielloński, Elbląg i Zalew Wiślany". Powyższe dokumenty stanowią duży wkład samorządów regionalnych na rzecz rewitalizacji Wisły i mogą być pomocne przy opracowaniu studium wykonalności dla modernizacji w/w drogi wodnej. 

Przedstawiciele zainteresowanych województw zadeklarowali również wsparcie dla prac nad studium wykonalności dla modernizacji Wisły, prowadzonych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.  W zależności od zaistniałych potrzeb przedstawiciele województw wyrażają chęć zaangażowania się w prace projektowe, przygotowawcze czy administracyjne. 

Warto wspomnieć, że w 2016 r. rząd przyjął założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030 r. W planach tych zapisano, że do 2030 r. Odra na całej swojej długości i Wisła od Warszawy do Gdańska, mają stać się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi. Na początku marca Prezydent RP - Andrzej Duda podpisał akt ratyfikacyjny europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Tym samym Polska zobowiązała się doprowadzić główne szlaki wodne do IV klasy żeglowności. 

 

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy