Aktualności
view

Spotkanie Zespołu MDW E70 na Pętli Żuławskiej

fot. Rafał Wasil

W dniach 28 - 29 sierpnia br. w Krynicy Morskiej obradował Zespół roboczy MDWE 70. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jerzy Wcisła - senator RP, Krzysztof Grabowski - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa kujawsko – pomorskiego, Ryszard Świlski – członek zarządu województwa pomorskiego, Krzysztof Roman – zastępca dyrektora RZGW w Gdańsku, Marian Kidaj – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Zbigniew Ptak – starosta nowodworski, przedstawiciele: ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Ministerstwa ds. Rozwoju Samorządu Terytorialnego Obwodu Kaliningradzkiego FR oraz przedstawiciele partnerskich województw.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o możliwościach wdrożenia Systemu Informacji Rzecznej RIS na Wiśle, który został zaprezentowany przez Piotra Durajczyka z Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w kontekście zrealizowanego pilotażowego wdrożenia ww. systemu na Odrze. Rozmawiano również o planach realizacji wspólnego projektu Polska-Rosja, którego pomysł i założenia zostały przedstawione przez Galinę Maksimchuk, eksperta ds. Koordynacji Międzynarodowych Projektów Komunalnych z Rządu Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie, Ministerstwa Rozwoju Terytorialnego i Współdziałania z Gminami.

W trakcie spotkania zostały również przedstawione przez Przemysława Żukowskiego, naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju w Departamencie Żeglugi Śródlądowej prace realizowane przez resort, związane z przygotowaniem wstępnych studiów wykonalności dla inwestycji na śródlądowych drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym (Odra, Wisła). Zadanie to realizowane jest we współpracy z:  Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA. W zakresie planów legislacyjnych trwają prace nad ustawą o portach śródlądowych, ustawą o funduszu żeglugi śródlądowej oraz nad rozporządzeniami związanymi z żeglugą śródlądową wynikającymi z nowej ustawy Prawo wodne.

Natomiast Jerzy Wcisła Senator RP, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych zaprezentował zakres i harmonogram najbliższych prac, które dotyczą diagnozowania problemów, przedstawiania zmian legislacyjnych, projektów koncepcji, studiów. Wśród najważniejszych planowanych działań jest zorganizowanie w miesiącu październiku konferencji w Warszawie, poświęconej wykorzystaniu walorów Wisły. W przyszłym roku Zespół planuje m.in. zajęcie się połączeniami między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi oraz organizacją III Sejmiku Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. 

W drugim dniu spotkania odbyły się warsztaty terenowe, które przybliżyły uczestnikom funkcjonowanie szlaków wodnych w delcie Wisły i wybudowanej infrastruktury w ramach projektu Pętla Żuławska. W pierwszej kolejności goście odwiedzili największy port jachtowy na Zalewie Wiślanym - marinę w Krynicy Morskiej. Przewodnikiem po obiekcie był Krzysztof Swat – burmistrz miasta, który omówił zakres wykonanych prac na obiekcie jak i jego dalsze plany rozwoju. Następnie eksperci i przedstawiciele partnerskich województw odwiedzili port jachtowy w Kątach Rybackich oraz przystań żeglarską w Błotniku. Ten ostatni obiekt jest „perełką Pętli Żuławskiej", ponieważ powstał od podstaw na resztkach bazy przeładunkowej dawnych barek z popiołem na samym końcu ślepego (od wybudowania Przekopu w Świbnie - ponad 100 lat temu) ramienia Martwej Wisły. Zdaniem Janusza Golińskiego – wójta gminy Cedry Wielkie, miejsce to stanowi duży potencjał dla rozwoju lokalnej społeczności. Przystań cieszy się dużym zainteresowaniem wśród żeglarzy, zwłaszcza miejsca postojowe, których obecnie już brakuje.  Obok mariny powstała stocznia produkująca barki turystyczne, funkcjonuje szkółka żeglarska, organizowane są imprezy kulturalno – rozrywkowe. W dalszych planach rozwoju tego miejsca są m.in. rozbudowa przystani, budowa stanicy kajakowej, przystanku tramwaju wodnego czy trasy rowerowej. Z przystani w Błotniku uczestnicy popłynęli w rejs do Rybiny, gdzie po drodze zapoznali się z ze zmiennymi warunkami żeglugowymi na Martwej Wiśle, Wiśle i Szkarpawie oraz z zrealizowanymi inwestycjami Pętli Żuławskiej tj. most zwodzony w Gdańsku – Przegalinie, elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa, pomosty przy moście w Drewnicy i przystań żeglarska w Rybinie.  

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy