Archiwum
view

Zebranie założycielskie Pomorskiego Klastra Rzecznego w Gdańsku

3 czerwca odbyło się zebranie założycielskie Pomorskiego Klastra Rzecznego, które doprowadziło do przyjęcia statutu oraz wyłoniło Komitet Założycielski do realizacji spraw związanych z rejestracją stowarzyszenia.

W skład komitetu zgodzili się wejść : Czesław Błocki – armator i właściciel firmy Trans-Wod, Piotr Dwojacki - dr ekonomii, Fundacja i WSAiB im. E.Kwiatkowskiego w Gdyni, Henryk Łepek wiceprezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych, Wojciech Majewski – profesor, Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Budownictwa Polskiej Akademii Nauk, Tomasz Sowiński – dr prawa, prezes Związku Miast Nadwiślańskich.

W związku z akcją Dziennika Bałtyckiego i odbywającą się w tym samym dniu konferencją  pn. Po drugie autostrada wodna na Wiśle wyrażono poparcie dla zainicjowanej akcji. Uczestnicy spotkania wyrazili opinię, że zagospodarowanie drogi wodnej  Wisły będzie ważnym projektem cywilizacyjnym, służącym jednocześnie: ekologicznemu transportowi, ochronie środowiska, ochronie przed powodzią i suszą, turystyce i rekreacji oraz pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Projekt będzie dynamizował współpracę  międzyregionalną, czemu sprzyjać będzie rozwój infrastruktury dróg wodnych, w tym multi- i intermodalnych terminali rzeczno-lądowych wzdłuż międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70. Projekt będzie podnosił konkurencyjność regionów i Polski.

Idea powrotu Wisły na krajową i międzynarodową mapę szlaków transportowych jest wyzwaniem, które łączy wysiłki samorządów, społeczności lokalnych, nauki i biznesu, organizacji pozarządowych i mediów. Rekomendowano podjęcie tego wyzwania jako pilnego priorytetu prac Rządu RP.

Galeria zdjęć:


Partnerzy Partnerzy