view

Skład i prace zespołu MDW E70

We wrześniu 2007 r. z inicjatywy marszałków województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego powołano Międzywojewódzki Zespół Roboczy ds. MDW E 70 na odcinku polskim. W skład zespołu weszli przedstawiciele zainteresowanych samorządów. Za koordynację prac Zespołu odpowiada Województwo Pomorskie.

Skład Zespołu:  

Marek Beer (woj. wielkopolskie) - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

Stanisław Wroński (woj. kujawsko-pomorskie) – Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych, członek Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Członek Rady Gospodarki Wodnej przy RZGW w Gdańsku i Poznaniu. 

Krzysztof Czopek (woj. pomorskie) - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Grażyna Kluge (woj. warmińsko-mazurskie) - Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Daniel Mackiewicz (woj. lubuskie) - Kierownik Wydziału Turystyki i Sportu, Departament Infrastruktury Społecznej,

Prace zespołu MDW E70

2015 - współpraca międzynarodowa

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2015 roku trzykrotnie:

22 stycznia w Toruniu, gdzie przede wszystkim skupiono się na temacie dot. likwidacji tzw. „wąskich gardeł" na polskim odcinku MDW E 70, projekcie zmiany ustawy Prawo wodne oraz planie działań na rok 2015 w ramach realizacji porozumień MDWE 70.

13 kwietnia w Toruniu dokonano „inwentaryzacji" – wzajemne poinformowanie się partnerów o prowadzonych działaniach i aktywnościach poszczególnych województw i innych zainteresowanych instytucji, dotyczących lub mających związek z gospodarczym wykorzystaniem rzek, szczególnie w kontekście MDW E40. Przedstawiono również propozycję Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przyjętej przez Prezydenta RP, dot. inicjatywy sporządzenia „Planu aktywizacji i rozwoju gospodarczego rzek w Polsce", omówiono proces konsultacji projektów Prawa wodnego, Planów Gospodarowania Wodami i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, założenia międzynarodowego projektu EMMA, którego celem jest wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego w regionie Morza Bałtyckiego.

24 – 25 września w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie, na którym omówiono dotychczasową współpracę rządowo – samorządową na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E 70, szczególnie kwestię dotyczącą likwidacji tzw. „wąskich gardeł", limitujących możliwość prowadzenia żeglugi. Dyskutowano również nad stanem przygotowań działań promocyjnych, które będą związane z prezentacją oferty turystyki wodnej MDWE 70 na targach żeglarstwa i sportów wodnych BootShow w Łodzi. W ramach przyszłorocznego planu wspólnych działań członkowie Zespołu MDWE 70 przedstawili propozycje, które związane są m.in. z kontunuowaniem kampanii promocyjnej na rynku polskim i niemieckim polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70. Podczas drugiego dnia spotkania Zespołu swoją obecnością zaszczycił Marszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik, który podkreślił znaczenie drogi wodnej MDW E70 dla województwa lubuskiego.

Z inicjatywy Zespołu MDW 70:

Zlecono kontynowanie Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy badań nawigacyjno – żeglownych polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy). Wyniki prac badawczych z uwagi na długo utrzymującą się suszę hydrologiczną wykazały brak możliwości wykonywania zarówno żeglugi towarowej jaki turystycznej z uwagi na bardzo niskie stany wody.

Ponadto członkowie Zespołu zaangażowani byli w wiele działań dotyczycących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE 70 m.in.:

12- 15 luty w Warszawie podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA prezentowano polski szlak wodny MDWE 70, zaś Pętla Żuławska otrzymała Nagrodę Przyjaznego Brzegu.

2 -3 marca w ramach tegorocznej XXII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu odbył się panel „Reforma gospodarki wodnej i jej skutki", poświęcony szeroko rozumianej gospodarce wodnej.

15 czerwca podczas Rejsu Flotylli Noteckiej promowano Międzynarodową Drogę Wodną E 70. W rejsie uczestniczyli m.in. Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego, przedstawiciele Zarządu Województwa Lubuskiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

30 czerwca – 2 lipca uczestniczono na zaproszenie Administracji Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego, Administracji Miasta Polesska oraz Urzędu Miasta Kłajpedy w dniach 2015 r. w wizycie studyjnej grupy roboczej ds. MDW E70. W dniach 1 -3 lipca odbyły się trzy warsztaty tj.: konferencja w Porcie Kaliningradzkim – transport śródlądowy i morski, seminarium w Polessku - turystyka wodna i seminarium w Kłajpedzie – transport śródlądowy i turystyka wodna. Trzydniowy wyjazd studyjny grupy roboczej ds. MDW E70 umożliwił zapoznanie się ze stanem infrastruktury portów i przystani żeglarskich oraz akwenów (Zalew Kaliningradzki, Pregoła, Kanał Deima, Zalew Kuroński) oraz planowanymi przedsięwzięciami rozwoju turystyki wodnej w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie.W trakcie spotkań roboczych zapoznano się z rozwiązaniami planistycznymi i projektowymi dla portów i przystani żeglarskich (Gwardiejsk, Polessk, Kaliningrad, Zielonogradsk, Rybaczij, Uszakovo, Kłajpeda, Neringa). W ramach spotkań grupy eksperckiej w Kaliningradzkie, Kłajpedzie i Polessku zaprezentowano polskie doświadczenia dot. rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 dla potrzeb turystyki wodnej i transportu śródlądowego na odcinku Zalew Wiślany - Kaliningradzki – Kuroński.

29 lipca odbyła się w Sejmie RP konferencja z udziałem przedstawicieli ministerstw właściwych ds. ochrony środowiska, a także infrastruktury i transportu z trzech państw: Polski, Białorusi i Ukrainy. Debata z udziałem przedstawicieli ministerstw właściwych ds. ochrony środowiska, a także infrastruktury i transportu z trzech państw: Polski, Białorusi i Ukrainy podjęta została w związku z wdrażaniem projektu unijnego, którego celem jest zbadanie możliwości rewitalizacji drogi wodnej E 40, łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym.

20 – 22 listopada w Łodzi odbyły się po raz siedemnasty Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow 2014, na których nie zabrakło stoiska promocyjnego MDWE 70. Z kolei Pętla Żuławska otrzymała nagrodę Złotego Dzwonu od Polskiego Związku Żeglarskiego.

16 grudnia w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt odtworzenia szlaku wodnego E 40 na odcinku Dniepr-Wisła, łączącego Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wyników studium wykonalności międzynarodowej drogi wodnej przebiegającej przez Polskę, Białoruś i Ukrainę.  

2014 - deklaracja współpracy i stanowiska

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2014 roku trzykrotnie:

4 – 5 marca w Toruniu omówiono listę projektów MDW E70 i tzw. „wiślanych" znajdującej się w projekcie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 2020 oraz plan działań na rok 2014 w ramach realizacji porozumień MDWE 70.

27 sierpnia w Kątach Rybackich dyskutowano na temat możliwości realizacji współpracy międzynarodowej na rzecz polskiego odcinka MDWE 70; przygotowaniu stanowisk Zespołów Roboczych ds. Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70 w sprawie wniosków z kontroli funkcjonowania żeglugi śródlądowej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz proponowanych zmian w zakresie transportu wodnego śródlądowego i bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej.

15 października w Toruniu omówiono dotychczasową współpracę rządowo – samorządową na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E 70, szczególnie kwestię dotyczącą likwidacji tzw. „wąskich gardeł", limitujących możliwość prowadzenia żeglugi. Omówiono również stan przygotowania działań promocyjnych, które będą związane z prezentacją oferty turystyki wodnej MDWE 70.

Z inicjatywy Zespołu MDW 70:

Wydano publikację „Międzynarodowa Droga Wodna E70 – polski odcinek", w której to zostały przedstawione różnorodne walory śródlądowej drogi wodnej MDW E70 w oparciu o przeprowadzone analizy i badania wskazujące na rosnące zapotrzebowanie na transport wodny śródlądowy oraz na możliwości wykorzystania szlaku wodnego pod kątem turystycznym.

Wystosowano do strony rządowej Stanowiska Zespołów Roboczych ds. Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70 w sprawie wniosków z kontroli funkcjonowania żeglugi śródlądowej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz proponowanych zmian w zakresie transportu wodnego śródlądowego i bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej.

Zlecono Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wykonanie badań nawigacyjno – żeglownych polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy). Badania wykazały, że szczególnie rzeka Noteć oraz Kanał Bydgoski cechują się słabszymi warunkami głębokościowymi pod kątem prowadzenia żeglugi śródlądowej. Dodatkowym utrudnieniem dla żeglugi na w/w rzekach jest bujnie rozwijająca się w okresie wegetacyjnym roślinność, która pogarsza możliwości żeglugi.

Ponadto członkowie Zespołu zaangażowani byli w wiele działań dotyczycących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE 70 m.in.:

18-26 stycznia w Dusseldorfie podczas Międzynarodowej Wystawy Łodzi i Jachtów Boot Dusseldorf 2014 zaprezentowano turystom jak i dziennikarzom ofertę wodniacką MDWE 70.

4 marca w Toruniu w ramach XXI Forum Gospodarczego, odbył się panel dyskusyjny poświęcony gospodarce wodnej.

18 marca w siedzibie Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbyła się debata pt. „Korzyści współpracy transgranicznej w regionie Zalewu Wiślanego".

20 marca w Sejmie RP z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle odbyła się konferencja „Odzyskajmy potencjał Wisły".

3-6 kwietnia w Warszawie podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA prezentowano polski szlak wodny MDWE 70.

12 kwietnia w ramach VII Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego na Politechnice Gdańskiej odbyła się debata pt. „Dolna Wisła jako dobro wspólne".

10- 12 czerwca odbyły się po raz drugi Waterways Expo 2014 – Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, na której odbyła się specjalnie dedykowana konferencja poświęcone Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70. Z kolei zwiedzający targi mogli również zapoznać się z m.in. na stoisku MDWE 70, wspólnie zorganizowanym przez województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, pomorskie i warmińsko – mazurskie z problematykę rewitalizacji MDW E 70 jak i ofertą turystyczną.

28 sierpnia w Kątach Rybackich odbyło się spotkanie i konsultacje dotyczące najistotniejszych problemów związanych z rozwojem żeglugi śródlądowej, szczególnie w obszarze działania Zespołu ds. Rewitalizacji MDW E70 oraz Zespołu ds. Aktywizacji Gospodarczej MDW E40.   W spotkaniu wzięli udział Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć, a także przedstawiciele samorządów i naukowcy.  28 sierpnia 2014 w porcie w Kątach Rybackich podpisano Deklarację programową w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2015-2020. Główne cele to prowadzenie wspólnej polityki rozwoju turystyczno-gospodarczego, realizacji wspólnego programu działań promocyjnych MDW E70, organizacji platformy wymiany doświadczeń i współpracy środowisk zainteresowanych rozwojem obszarów MDW E70 oraz kontynuacji działań na rzecz włączenia opracowań studialnych dot. rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70 do dokumentów strategicznych Rządu RP.

5 września odbyły się warsztaty poświęcone problemom związanym z wykorzystaniem gospodarczym rzek, które organizowane są wspólnie od 2007r. przez Województwo Kujawsko – Pomorskie i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Podczas warsztatów dyskutowano o budowie stopnia wodnego poniżej Włocławka oraz budowie multimodalnej platformy transportowej w rejonie Solca Kujawskiego, jako niezbędnego zaplecza logistycznego polskich portów morskich.

14 – 16 listopada w Łodzi odbyły się po raz szesnasty Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow 2014, na których nie zabrakło stoiska promocyjnego MDWE 70.

5 grudnia oficjalnie podsumowano realizację projektu pn. „Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią - etap II".

5 grudnia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki polskiej części projektu „INWAPO – Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich".

2006 – Deklaracja współpracy i memoriał do Rządu RP

5 sierpnia w Kątach Rybackich  marszałkowie województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego podpisali Deklarację Współpracy w sprawie rozwoju wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski.

Deklaracja zapoczątkowała utworzenie Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70.10 lat po opublikowaniu Konwencji AGN o wielkich europejskich szlakach śródlądowych o międzynarodowym znaczeniu, marszałkowie wystąpili z Memoriałem do Rządu RP o ratyfikowanie tejże konwencji przez Polskę.

W memoriale wskazywano, że – poza znaczeniem transportowym – należy wykorzystać walory turystyczne dróg wodnych składających się na MDW E 70.Jednym z orędowników działań na rzecz aktywizacji dróg śródlądowych w Polsce od początku był marszałek senatu RP Maciej Płażyński.

2007 – Zespół ds. MDW E 70 rozpoczął pracę  

We wrześniu 2007 r. rozpoczął pracę Międzywojewódzki Zespół Roboczy ds. MDW E 70, powołany przez marszałków sześciu województw. Jego skład tworzą: Marek Beer (wielkopolskie), Maciej Krużewski (kujawsko-pomorskie), Zbigniew Ptak (pomorskie), Jerzy Wcisła (warmińsko-mazurskie), Danuta Wujaszek (lubuskie), Piotr Zegan (zachodniopomorskie). Przewodniczącym zespołu został Z. Ptak, wiceprzew. J. Wcisła, a województwo zachodniopomorskie nie podjęło działań w ramach porozumienia.

W dniach 8-9 listopada odbyły się pierwsze warsztaty Zespołu, zatytułowane Zagospodarowania Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej. Warsztaty składały się z trzech części, w ramach których przedstawiono 17 referatów, przedstawiających m.in. stan dróg wodnych w poszczególnych regionach. Referaty opublikowano w książce „Zagospodarowanie MDW E 70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki".

4 grudnia 2007 roku Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbyło się I Sympozjum naukowo-samorządowe „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansa dla gospodarki regionu". Podczas obrad przedstawiono stan polskiej żeglugi śródlądowej, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka łączącego Wisłę i Odrę, stanowiącego część Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

2008 – Programy rewitalizacji dla MWD E 70 i delty Wisły  

Międzywojewódzki Zespół spotykał się w 2008 roku trzykrotnie: - 25-26 marca w Smolarni k. Trzcianki (Wielkopolska); - 25-27 lipca w Kadynach (Warmia i Mazury); - 1 września w Toruniu (Kujawsko-Pomorskie);  

W dniach 25-27 lipca podczas konferencji „Forum E70" w Kadynach (Warmia i Mazury) marszałkowie sześciu województw podpisali porozumienie w sprawie podjęcia działań na rzecz opracowania programu rewitalizacji polskiego odcinka MDW E 70 przynajmniej do II klasy żeglowności. W konferencji brali udział przedstawiciele Brandenburgii i Holandii.  

Tematem przewodnim spotkania w Smolarni była próba zdiagnozowania stanu żeglugi śródlądowej MDW E70, jak również zebranie informacji o wszystkich działaniach promocyjnych dot. turystyki wodnej.

W Toruniu omówiono możliwości zorganizowania podmiotu (np. stowarzyszenie) zajmującego się MDW E 70.  

21 kwietnia w Gdańsku odbyła się konferencja zatytułowana „Rewitalizacja gospodarcza obszaru Delty Wisły poprzez rozwój żeglugi śródlądowej". W konferencji zorganizowanej przez marszałków Pomorza oraz Warmii i Mazur wzięli udział przedstawiciele rządu, uczelni i instytucji zajmujących się żeglugą i drogami wodnymi. Przyjęto wspólne stanowisko apelujące o podejmowanie działań na rzecz rozwoju dróg wodnych.  

Ważnym wydarzeniem było II Sympozjum naukowo-samorządowe „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu" w Bydgoszczy, które stało się forum najważniejszych dysput naukowych o drogach wodnych.

2009 – MDW E 70 na targach, w oczach wodniaków i w pracy Zespołu  

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2009 roku pięciokrotnie: - 9-10 lutego w Drezdenku (Lubuskie); - 23 lipca w Gdańsku; - 1-2 września w Toruniu; - 13-14 października w Lądzie (Wielkopolska); - 9-10 listopada w Krynicy Morskiej.  

W Drezdenku postanowiono skierować zaproszenia w sprawie podjęcia  współpracy do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej  odpowiadających za stan techniczny torów wodnych oraz właściwych  samorządów, kreujących życie nad rzekami.

W Gdańsku przyjęto wstępny harmonogram prac nad koncepcją rewitalizacji MDW E 70, zgodnie z podpisanym w maju Porozumieniem Marszałków pięciu województw na opracowanie koncepcji rewitalizacji MDW E70. Koordynację prac powierzono Województwu Pomorskiemu. Koncepcja wg przyjętych założeń będzie zawierała strategię programową, koncepcję programowo – przestrzenną oraz analizę środowiskową planowanego przedsięwzięcia.

W Toruniu dokonano analizy badań terenowych oraz przyjęto zasady klasyfikowania portów turystycznych. W Lądzie Zespół zajmował się m.in. powiązaniami drogowymi, kolejowymi, morskimi i lotniczymi oraz uwarunkowaniami fizjograficznymi MDW E70.

W Krynicy Morskiej został zaprezentowany film promujący MDW E 70, przyjęto logo i ujednolicony system promocji tej drogi wodnej.   W Warszawie, podczas targów „Wiatr i woda" (marzec) zostało wystawione  stoisko promujące walory MDW E70. To była pierwsza inicjatywa promująca ten szlak wodny.  

Między 24 czerwca a 5 lipca motorowodniacy z Elbląga – jako pierwsza ekipa – przepłynęli cały polski odcinek MDW E70. Przepłynięcie trasy wokół Berlina i całej trasy z Berlina na Zalew Wiślany zajęło 12 dni.

2010 – Koncepcja rewitalizacji MDW E 70 przyjęta  

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2010 roku sześciokrotnie: - 5 stycznia w Bydgoszczy; - 8-9 marca w Kadynach (Warmia i Mazury); - 11 czerwca w Bydgoszczy; - 7 lipca w Malborku (Pomorze); - 19 lipca w Przysieku k. Torunia; - 14-15 grudnia w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie).    

W Bydgoszczy podjęto decyzję o uruchomieniu strony internetowej i przyjęto, że do 31 marca Koncepcja rewitalizacji MDW E 70 zostanie zakończona wraz z  uwzględnieniem  Zalewu Wiślanego z Elblągiem oraz Wisłą do Torunia.

W Kadynach omówiono zakres opracowania studium wykonalności oraz współpracy z organizatorami Flisu Noteckiego. W Bydgoszczy zdecydowano o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie lokalizacji inwestycyjnych wzdłuż MDW E70.

W Malborku i w Przysieku analizowano kolejne elementy tworzonej Koncepcji, a w Kostrzynie nad Odrą Zespół zastanawiał się nad przyszłym wykorzystaniem MDW E 70 i nad sposobem tworzenia regionalnych programów turystyki opartych o walory dróg wodnych.  

19 października 2010 r. w Gdańsku odbyła się Konferencja naukowo-samorządowa na temat śródlądowych dróg wodnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju północnej Polski. Podczas konferencji marszałkowie pięciu województw wystosowali memorandum do rządu w sprawie kontynuacji rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 i przyjęli „Koncepcję rewitalizacji polskiego odcinka MDW E 70". W imieniu rządu memoriał pięciu marszałków przyjęła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko. 

2011 – Czas różnych inicjatyw  

11 lipca  podczas rejsu z Roska do Czarnkowa podpisano list intencyjny, potwierdzający chęć kontynuacji działań rozpoczętych w 2006 roku przez samorządy województwa: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego.

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotkał się 9 listopada w Bydgoszczy. Najważniejszym wątkiem spotkania było przyjęcie założeń analizy społeczno-ekonomicznej. Omówiono wstępnie założenia strategii promocji szlaku MDW E 70. Zapoznano się także z pracami nad przewodnikiem wodniackim dla tej drogi wodnej.  

5 marca podczas targów „Wiatr i woda" w Warszawie Zbigniew Ptak i Jerzy Wcisła – członkowie Zespołu ds. rewitalizacji MDW E 70 otrzymali nagrody „Przyjaznego brzegu". Latem, ekipa filmowców przygotowała film „Rzeki-Drogi", promujący MDW E 70.  

Kilka zdarzeń związanych z MDW E 70 miało miejsce w Elblągu. 18 marca podsumowano projekt „MDW E 70 – turystyka bez granic" zrealizowany w strefie Zalewu Wiślanego i rosyjskich dróg wodnych łączących ten akwen z Zalewem Kurońskim. W ramach projektu zespół ekspercki opracował dokument pt. „Ogólna koncepcja rozwoju MDW E 70 na odcinku Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego". 11 kwietnia powołano Lokalną Organizację Turystyczną Kraina Zalewu Wiślanego, która zajmie się rozwojem turystyki w tej części MDW E70. A 8 listopada odbyła się  konferencja „Gdańsk-Elbląg-Kaliningrad – kierunki współpracy portów". Liderem tych projektów był J. Wcisła.  

W Bydgoszczy już po raz piąty – 11 i 12 września -  samorządowcy i naukowcy dyskutowali o turystyce opartej o drogi wodne. Uczestniczyli w niej także członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji MDW E 70.  

26 października w Nakle nad Notecią dokonano uroczystego otwarcia basenu portowego nowej przystani.

2012 – MDW E70 Inwestycje turystyczne oraz promocja na szczeblu krajowym i unijnym

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2012 roku dwukrotnie: 23-24 lutego w Elblągu i 16 kwietnia w Toruniu. W Elblągu omówiono elementy kampanii promocyjnej, określono zadania Zespołu na rok 2012 oraz dokonano analizy społeczno-ekonomicznej programu rewitalizacji polskiego odcinka MDW E 70.Wątkami zasadniczymi spotkania w Toruniu były przygotowania do udziału w Waterways Expo 2012 we Wrocławiu; podjęcia stanowiska w sprawie polskich dróg wodnych na posiedzenie Konwentu Marszałków; spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli.

Poza tym członkowie Zespołu aktywnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach związanych z MDW E70. Kilka z nich przedstawiamy poniżej.

13 lutego w Gdańsku Pomorska Rada Przedsiębiorczości zajęła się tematem dróg wodnych. Przedsiębiorcy deklarowali gotowość przeniesienia transportu na drogi wodne, jeśli tylko stworzone zostaną ku temu warunki. Stanowisko w tej sprawie przedstawiono Rządowi Polski.

5 marca podczas XIX Forum Gospodarczego w Toruniu, marszałkowie województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego podpisali list intencyjny w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej MDW E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa.

30 marca podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (BAC). Na odcinku do Bydgoszczy oba szlaki są wspólne z MDW E70.

W dniach od 18 maja do 10 czerwca 2012 roku odbył się rejs Berlin - Bydgoszcz promujący MDW E30 i E70. To kontynuacja odbywających się od 2002 roku Flisów Noteckich promujących drogę wodną łączącą Odrę z Wisłą (część MDW E70).

16 czerwca, na statku płynącym z Zalewu Wiślanego do portu w Elblągu Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego podjęła decyzję o woli założenia Stowarzyszenia. Szlak S. Batorego w dużej mierze jest tożsamy z MDW E70. Tego dnia w Elblągu otwarto zmodernizowaną kosztem 9 mln zł w ramach projektu „Pętla Żuławska" przystań żeglarską.

14 lipca po szlaku „Pętli Żuławskiej" i MDW E 70 pływał prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z żoną Anną.

Podczas Waterways Expo 2012 – Międzynarodowych Targów Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (19-21 września) w panelu poświęconym turystyce wodnej Zespół ds. MDW E 70 reprezentował J. Wcisła, prezentując stan turystyki śródlądowej w Polsce. Na targach prezentowano walory MDW E70 na odrębnym stoisku.

22 września w Tczewie, w ramach konferencji „MDW E 70 w aspekcie jej utrzymania – przywróćmy śródlądowym drogom gospodarza" program rewitalizacji tego szlaku omówił Zbigniew Ptak.

5 października na pokładzie statku "Wanda" płynącym po Zbiorniku Włocławskim odbyły się warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, samorządowego, rządowego i biznesu. Warsztaty poprzedziła konferencja prasowa.

W październiku otwarto Przystań Bydgoszcz, jedno z najokazalszych przedsięwzięć tego typu na polskich drogach wodnych. Z przystani może jednocześnie korzystać ok. sto jednostek: kajaków, łodzi motorowych i jachtów.

7 listopada odbyło się w Parlamencie Europejskim w Brukseli seminarium pt. "Śródlądowe drogi wodne – wszystkie ręce na pokład! Jak poprawić łączność w Europie?". Seminarium połączone było z wizytą studyjną w multimodalnym porcie w Antwerpii, gdzie swoje źródła ma MDW E70.

26 listopada 2012 roku podczas Konwentu Marszałków w Gorzowie Wielkopolskim marszałkowie przyjęli stanowisko w sprawie podjęcia działań na rzecz udziału Polski w Europejskiej Polityce Transportowej w zakresie żeglugi śródlądowej. Wśród najważniejszych szlaków transportowych wskazano na szlaki Odry i Wisły, łączące te dwie rzeki szlak MDW E 70 i projektowane Kanały Śląski i łączący Odrę z Dunajem.

13 grudnia w Elblągu odbyła się konferencja „MDW E 70. Szanse turystyczne i transportowe" połączona z otwarciem wystawy o MDW E 70. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele ministerstwa transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz Obwodu Kaliningradzkiego.

14 grudnia w Warszawie Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej i marsz. województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowali w Senacie RP otwarte spotkanie poświęcone zagadnieniom zagospodarowania Dolnej Wisły.

Pod koniec 2012 r. ukazał się „Przewodnik dla wodniaków" po polskim odcinku MDW E 70.

Rok 2013 na MDW E 70 Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2013 roku czterokrotnie:

26-27 marca w Kadynach, 7 maja w Bydgoszczy oraz 5-6 września i 19 grudnia w Toruniu.

W Kadynach omówiono tematy dotyczące: możliwości realizacji współpracy międzynarodowej na rzecz polskiego odcinka MDWE 70; przygotowaniu stanowisk województw w sprawie ujęcia w Kontraktach Terytorialnych przedsięwzięć dot. przywrócenia żeglowności na drogach wodnych; realizacji planu działań na 2013 rok, w tym: redagowanie strony internetowej, organizacji konferencji tematycznych, realizacji kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych. Dyskutowano także nad rozmowami ze stroną rządową w sprawie opracowania Koncepcji nt. zagospodarowania rzeki Wisły oraz organizacji w dniach 10-11 lipca 2013 I Sejmiku Żeglugi Śródlądowej w Elblągu, poświęconego turystyce wodnej w Polsce.

Wątkami zasadniczymi spotkania w Bydgoszczy były: zaprezentowanie stanu realizacji projektu INWAPO dot. modernizacji wodnych dróg śródlądowych i portów morskich; inicjatywy budowy Pomorskiego Klastra Rzecznego; przewodnictwa w II półroczu 2013 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Konwentowi Marszałków. Ważnym punktem spotkania było omówienie propozycji realizacji projektów międzynarodowych dla MDW E40 i stanu wdrażania przez Polskę dyrektywy przeciwpowodziowej.

W ramach wrześniowego spotkania w Toruniu omówiono dotychczasową współpracę rządowo -samorządową na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E 70, kontrakty terytorialne i zobowiązania rządu dot. dróg wodnych. Ponadto dokonano przeglądu stanu realizacji zdań w ramach porozumień MDWE 70 na rok 2013r. (kampania na rynek niemiecki, targi Tour Salon, Open Days, artykuły promocyjne, strona internetowa, itp.). Podczas spotkania zaprezentowano założenia i scenariusz filmu promocyjnego MDW E 70 na rynek polski i niemiecki.

Spotkanie w Toruniu – 19 grudnia – było poświęcone omówieniu współpracy rządowo-samorządowej na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E70, wynikom rozmów z p. Podsekretarz Stanu Dorotą Pyć, udziałowi w International Boat Show Dusseldorf 2014, który odbędzie się w dniach 18-26 stycznia 2014 roku w Düsseldorfie oraz planowi działań Zespołu na rok 2014.

Poza tym członkowie Zespołu aktywnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach związanych z MDW E70. Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej:

9 stycznia w Zielonej Górze odbyła się konferencja "Turystyka militarna, turystyka wodna - Lubuskie zaprasza". Podczas tej konferencji marszałek Maciej Szykuła ogłosił rok 2013 rokiem turystyki wodnej w woj. lubuskim.

2 lutego Malbork i Elbląg otrzymały Nagrody Przyjaznego Brzegu za działania na rzecz rozwoju turystyki wodnej.

4-5 marca podczas XX Forum Gospodarczego w Toruniu odbył się panel dyskusyjny „Nowa zapora na Wiśle – szanse i zagrożenia".

22 marca w Gdyni konferencja „Pomorski Klaster Rzeczny – Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu", która zainaugurowała porozumienie klastrowe mające na celu podjęcie współpracy zmierzającej do przekonania przedstawicieli rządu do najszybszego ożywienia żeglugi na Wiśle.

22 marca uczestnicy MDWE70 wzięli udział w akcji społecznej „Dziennika Bałtyckiego" na rzecz odbudowy drogi wodnej na Wiśle i ustanowienie jednego ministerstwa, jednej instytucji odpowiedzialnej za rozwój dróg śródlądowych w Polsce.

17 i 18 kwietnia w Elblągu odbyło się 42. Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. Związek poparł akcję „Po drugie: autostrada wodna na Wiśle" i projekt budowy Kanału przez Mierzeję, podjął decyzję o przystąpieniu do Pomorskiego Klastra i uczestniczeniu w I Sejmiku Żeglugi Śródlądowej z Elblągu.

23 maja konferencja w Gdyni „Morze i rzeki razem", dotycząca wybranych przedsięwzięć związanych z reaktywowaniem transportu wodnego na Wiśle.

3 czerwca w Dworze Artusa konferencja „Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle" zorganizowana przez Dziennik Bałtycki i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Spotkanie miało na celu podkreślenie jak potrzebna jest regionom Wisła, która może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej regionów, które nad nią leżą.

3 czerwca zebranie założycielskie Pomorskiego Klastra Rzecznego, które doprowadziło do przyjęcia statutu oraz wyłoniło Komitet Założycielski do realizacji spraw związanych z rejestracją stowarzyszenia.

21-23 czerwca w Bydgoszczy odbyły się warsztaty terenowe dotyczące polskich dróg wodnych. Warsztaty poświęcone były problematyce kompleksowego zagospodarowania rzek.

22 czerwca w Bydgoszczy odbyła się konferencja dotycząca obecnego stanu i przyszłości projektowanych w Polsce szlaków MDW E40 i E70 oraz zintegrowania Wisły z międzynarodową siecią transportową TEN-T.

11-13 lipca na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim odbyły się IV Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów na trasie: Krynica Morska-Frombork-Bałtijsk (Rosja).

10-11 lipca w Elblągu odbył się po raz I Sejmik Żeglugi Śródlądowej pod patronatem ministrów: sportu i turystyki, transportu i środowiska. Oprócz marszałków województw w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 100 organizacji, stowarzyszeń, fundacji, klastrów i związków zajmujących się żeglugą śródlądową.

7 sierpnia w Grudziądzu marszałkowie ośmiu województw podpisali deklarację dotyczącą współpracy na rzecz poparcia prezydenckiego projektu ustawy umożliwiającej wytyczanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. W podpisaniu deklaracji wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski.

10 września w Toruniu spotkali się eksperci, naukowcy, politycy oraz przedstawiciele administracji samorządowej i biznesu, którzy debatowali nad szansami i zagrożeniami dla rozwoju gospodarki wodnej w Polsce.

19 września w Bydgoszczy i w Toruniu odbywał się Konwent Marszałków, który zajął się także nowelizowanym Prawem Wodnym, likwidującym m. in. Urzędy Żeglugi Śródlądowej.

25 września w Elblągu odbyła się konferencja podsumowująca półmetek polsko-rosyjskiego projektu „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego".

8 października przedstawiciele Zespołu – w drodze do Brukseli – zatrzymali się w Duisburgu, by zwiedzić największy port śródlądowy w Europie.

9-10 października przedstawiciele Zespołu uczestniczyli w 11 Europejskim Tygodniu Regionów i Miast Open Days 2013 w Brukseli. W jednym z paneli referat nt. Wisły wygłosił prof. Zygmunt Babiński.

15 października w Warszawie odbyło się seminarium „Sytuacja żeglugi śródlądowej w Polsce oraz warunki i możliwości jej rozwoju".

17-19 października w Poznaniu na targach TOUR SALON przedstawiciele Zespołu promowali w ramach organizacji stoiska wystawienniczego polski odcinek drogi wodnej MDW E70.

28 października w Warszawie dyskutowano o przyszłości Morza Bałtyckiego, a 29 października o programie „Polityka morska RP do roku 2020".

15-17 listopada przedstawiciele Zespołu promowali polski odcinek drogi wodnej MDW E70 w ramach odbywającego się Salonu Turystyki Wodnej w Łodzi.

2 grudnia w Gorzowie Wielkopolskim została otwarta nowoczesna – prywatna – marina żeglarska. Wartość inwestycji wynosi 9,8 mln zł.

3 grudnia w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji MDW E 70 oraz MDW E 40 z podsekretarz stanu Dorotą Pyć.

11-12 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja Waterfront Forum 2013. jednym z głównych wątków konferencji jest projekt „Polska nad wodą".

14 grudnia w Elblągu odbyło się uroczyste podsumowanie I Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego i Grand Prix Zalewu Wiślanego. W przedsięwzięciu uczestniczą związki żeglarskie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego. 

Partnerzy Partnerzy