view

Skład i prace zespołu MDW E70

We wrześniu 2007 r. z inicjatywy marszałków województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego powołano Międzywojewódzki Zespół Roboczy ds. MDW E 70 na odcinku polskim. W skład zespołu weszli przedstawiciele zainteresowanych samorządów. Za koordynację prac Zespołu odpowiada Województwo Pomorskie.

Skład Zespołu:  

Monika Paczyńska (woj. wielkopolskie) - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

Stanisław Wroński (woj. kujawsko-pomorskie) – Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych, członek Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, członek Rady Gospodarki Wodnej przy RZGW w Gdańsku i Poznaniu,

Krzysztof Czopek (woj. pomorskie) - Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,

Edward Pietrulewicz (woj. warmińsko-mazurskie) - Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Andrzej Ziarek (woj. lubuskie) – Zastępca Departamentu Infrastruktury Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Prace zespołu MDW E70

2019

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2019 roku trzykrotnie:

- 27 marca 2019 r. w Warszawie – Województwo kujawsko - pomorskie przedstawiło pierwszą część Studium pt. „Analiza uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej na odcinku Odra – Wisła i dostosowania jej do wymogów Konwencji AGN". Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zaprezentowało zakres opracowania tj. Analizę zasadności i możliwości wytyczenia nowego przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła. Służby planistyczne z województw kujawsko - pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego dokonano weryfikacji posiadanych danych obejmujących uwarunkowania obszaru pod względem: użytkowania terenu, obszarów prawnie chronionych, hipsometrii, budowy geologicznej, bonitacji gleb, infrastruktury technicznej (drogi, koleje, gazociągi, ropociągi, linie energetyczne i in.), istniejących urządzeń hydrotechnicznych, warunków hydrograficznych i hydrologicznych związanych z dostępnością do zasobów wodnych (dot. zabezpieczenia systemu w wodnych i innych uwarunkowań – kulturowych). 
- 5 września 2019 r. w Gdańsku – przedmiotem obrad były zagadnienia dotyczące dalszych działań zespołu MDW E70 w 2019 r., omówienie postępów prac nad studium przebiegu drogi wodnej E70 Odra-Wisła, zawarcie porozumień na lata 2020-2022 oraz deklaracji programowej na lata 2021 – 2025.
- 27 listopada 2019 r. - program spotkania obejmował ustalenia dotyczące harmonogramu zawierania porozumień na lata 2020-2022, propozycji działań na lata 2020 – 2022 i ujęcia stosownych zapisów w umowie dotacji.

Z inicjatywy Zespołu MDW E70:

- 6 marca 2019 roku w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie bieżącego utrzymania, eksploatacji oraz przygotowania do sezonu żeglarskiego 2019 szlaku wodnego na połączeniu Odra – Wisła.
- 27 marca 2019 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E70 poświęcone możliwości dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 między innymi do IV klasy żeglowności.  Zespół zaprezentował również Analizę Uwarunkowań Funkcjonowania MDW E70 na odcinku Odra – Wisła.
- 11 kwietnia 2019 r. w Warszawie, w senackiej sali im. Augusta Chełkowskiego odbyło się wspólne spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Dróg Wodnych i Zespołu ds. rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Głównym tematem była dyskusja na temat możliwości przywrócenia żeglugi turystyczno – towarowej na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Podkreślono konieczność dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia możliwości przepływania jednostek turystycznych na polskim odcinku MDW E70 poprzez regularnie wykonywanie prac w zakresie pogłębiania, oczyszczanie rzek z zarośli, wzmacnianie nabrzeży oraz utrzymywanie oznakowania nawigacyjnego.  Za kluczową dla rozwoju ruchu turystycznego uznano kwestię prowadzenia remontów śluz, w taki sposób, aby umożliwiały żeglugę przez cały wiosenno-letnio-jesienny sezon. Wszystkie powyższe działania powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój infrastruktury nadwodnej (porty, przystanie, nabrzeża). Efektem końcowym ma być podniesienie komfortu żeglugi dla turystów, zachęta dla inwestorów do tworzenia przedsiębiorstw (rejsy, stocznie, restauracje, hotele), impuls dla samorządów do większego inwestowania w zagospodarowanie terenów bezpośrednio przyległych do rzek (deptaki, ścieżki do uprawiania sportu, aktywności fizycznej i rekreacji).
- w dniach 27 – 29 czerwca 2019 r. na wodach Zalewu Wiślanego wokół Fromborka i Tolkmicka odbyły się po raz dziesiąty Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków, w których udział wzięły 23 załogi w klasach seniorskich oraz 30 osób w klasach młodzieżowych tj. Laser 4,7 i Optimist.
- 5 lipca 2019 r. podpisanie Porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad „Studium Przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła", na obszarze Województwa Lubuskiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego, w części dotyczącej analizy uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i fizjograficznych wytypowanego obszaru, przez służby planistyczne województw wskazanych w tytule dokumentu. Celem głównym jest zebranie w formie jednego i jednorodnego dokumentu posiadanych i dostępnych przez strony materiałów będących podstawą merytoryczną do sporządzenia – w dalszej kolejności – części analitycznej i koncepcji Studium, którego zadaniem będzie: wyznaczenie wariantów przebiegu MDW E70 na odcinku Odra-Wisła w min. IV klasie żeglowności, diagnoza wielokryterialna analiza, parametryzacji i wartościowanie wariantów, w tym szacunek kosztów ich realizacji i wskazanie wariantu rekomendowanego do dalszych prac studyjnych. 
- sierpień 2019 r. - przystąpienie do opracowania powyższej analizy.

Ponadto członkowie Zespołu zaangażowani byli w wiele działań dotyczycących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70 m.in.:

- 28 lutego – 3 marca 2019 r. udział w 31. edycji Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA w Warszawie,
- 19 marca 2019 r. w Toruniu udział w sesji panelowej pt. „Multimodalność i wykorzystanie potencjału śródlądowych dróg wodnych w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk" w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem dyskusji była promocja gospodarcza województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wzmocnienie strategicznych powiązań krajów i regionów w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk. Poruszono również kwestie poprawy dostępności transportowej, intensyfikacji transportu oraz promocji nowych kierunków przepływu ludzi i towarów. Rozmawiano o działaniach związanych z lokalizacją platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.
- 10-11 kwietnia 2019 r. w Warszawie udział w czwartej edycji targów WaterWays Expo - jedynej w Polsce imprezie wystawienniczo-konferencyjnej, która dotyczy zagadnień związanych z wodami śródlądowymi i ich wykorzystaniem do celów gospodarczych, rekreacyjnych oraz ochrony przeciwpowodziowej.
- 11-12 maja 2019 r. w Szczecinie prezentacja przez przedstawicieli województwa lubuskiego stoiska MDW E70 na 28 edycji „Pikniku nad Odrą".
- 1 lipca 2019 r. w Elblągu udział w konferencji Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych pt. „Transport śródlądowy szansą i koniecznością w regionie Dolnej Wisły". Parlamentarzyści, członkowie Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych, przedstawiciele rządu, portów, samorządowcy i specjaliści dyskutowali o transportowym wykorzystaniu Dolnej Wisły, szansach i działaniach niezbędnych do realizacji wyżej wymienionego celu.
- 18 września 2019 roku w Opolu udział w drugim Kongresie Żeglugi Śródlądowej. Członkowie Zespołu mieli okazję uczestniczyć w 12 panelach dyskusyjnych dotyczących takich tematów jak: atuty i ograniczenia śródlądowej żeglugi pasażerskiej, racjonalna gospodarka wodna, turystyka wodna, innowacje i zarządzanie drogami wodnymi, zagospodarowanie rzek w miastach, czy rozwój kompetencji zawodowych w żegludze śródlądowej.
- 18 do 20 października 2019 r. w Nadarzynie odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show. Odwiedzający Targi mogli skorzystać z oferty przygotowanej na stoisku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.
 - 15 do 17 listopada 2019 r. udział tragach BOATSHOW w Łodzi. Na stoisku promocyjnym Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 prezentowano walory turystyczne drogi wodnej łączącej Kostrzyn n. Odrą z Zalewem Wiślanym.
- 27 – 28 listopada 2019 r. w Gdańsku odbyła się konferencja pn. „Rozwój dróg wodnych w Polsce" organizowana przez sygnatariuszy porozumienia ds. rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 – województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie oraz lubuskie. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z dziedziny gospodarki wodnej oraz rewitalizacji i zagospodarowania śródlądowych szlaków wodnych. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie aktualnych prac związanych z rewitalizacją śródlądowych dróg wodnych w Polsce, podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA oraz samorządy województw. Wydarzenie było okazją do wymiany poglądów na wykorzystanie potencjału rzek.

2018

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2018 roku trzykrotnie:
- 14 marca 2018 r. w Gdańsku - w ramach spotkania omówiono możliwości wykonania Ekspertyzy dot. specyfikacji nowego przebiegu polskiego odcinka MDW E70 (Odra – Wisła). Województwo Kujawsko-Pomorskie przedstawiło Mapę drogową realizacji w/w zadania. Ponadto zadeklarowało sporządzenie rozszerzonego OPZ oraz harmonogramu finansowego w ramach projektu Emma przy wsparciu eksperckim województw: pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego. Dyskutowano również o aktualnych problemach nawigacyjnych na drodze wodnej łączącej Odrę z Wisłą.
- 5 czerwca 2018 r. przy okazji wizyty studyjnej, we Wrocławiu odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego MDW E70. Głównym tematem obrad było omówienie prac koncepcyjnych dla studium alternatywnego przebiegu MDW E70 oraz organizacja konferencji „MDW E70 i co dalej".
- głównymi tematami spotkania Zespołu ds. MDW E70, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Toruniu były: współpraca samorządowa na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E70, podsumowanie działań zrealizowanych w 2018 roku oraz plan na rok 2019. Omówione zostały plany wspólnych działań informacyjno-promocyjnych dot. polskiego odcinka drogi wodnej MDW E70 m.in. prezentacja oferty MDW E70 na targach turystyki wodnej. Ponadto Województwo Pomorskie przedstawiło propozycję działań związanych z zaangażowaniem województw w zakresie rewitalizacji transportowej projektowanej drogi wodnej MDW 70 na odcinku polskim. W tym aspekcie, województwo kujawsko – pomorskie zaprezentowało dokument pn. „Analiza uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej na odcinku Odra – Wisła i dostosowania jej do wymogów Konwencji AGN".  Opracowanie, które będzie stanowiło podstawę do dalszych prac związanych z opracowaniem „Studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła".

Z inicjatywy Zespołu MDW E70:
- w dniach 28 - 30 czerwca 2018 r. na wodach Zalewu Wiślanego wokół Krynicy Morskiej odbyły się po raz dziewiąty Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków. Mimo niesprzyjającej pogody w regatach udział wzięło 30 załóg w klasach seniorskich oraz ponad 130 osób klas młodzieżowych tj. Laser 4,7, Optimist i Cadet. Podczas dwudniowej imprezy rozegrano sześć z dziewięciu zaplanowanych biegów.
- w dniu 5 czerwca 2018 r. członkowie Zespołu MDW E70 wizytowali stopień wodny, zlokalizowany na prawym brzegu Odry, położony naprzeciw wsi Rzeczyca około 5 km powyżej miejscowości Malczyce. Inwestycja ta jest jednym z istotnych zadań w „Programie dla Odry 2006" – wieloletnim programie modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego. Jego główne cele to: poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Odrze, utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej oraz energetyczne wykorzystanie rzek.

Ponadto członkowie Zespołu zaangażowani byli w wiele działań dotyczycących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70 m.in.:
- 9 - 11 lutego 2018 r. udział w czwartej edycji Targów Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych BOATEX w Poznaniu, gdzie stoisko promocyjne Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 pojawiło się 
w odświeżonej aranżacji, 
- 8 - 11 marca 2018 r. udział w 30 Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA w Warszawie,
 - udział w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu w pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji poświęconej tematowi żeglugi śródlądowej. Celem konferencji było spotkanie przedstawicieli międzynarodowych instytucji, liderów i ekspertów zajmujących się rozwojem transportu oraz zwrócenie ich uwagi na potrzebę rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Jednym z głównych zamierzeń organizatorów było wzmocnienie europejskiej i międzynarodowej świadomości w zakresie możliwości, jakie może zaoferować wodny transport śródlądowy. Podczas dwóch dni debat i sesji, poruszono tematy związane ze zrównoważonym rozwojem śródlądowych dróg wodnych, obecnymi inwestycjami żeglugowymi na świecie, kierunkami rozwoju i nowych technologii w żegludze śródlądowej, pracą i edukacją, ekologią oraz z prawnymi instrumentami stosowanymi na świecie dla ułatwienia prowadzenia żeglugi śródlądowej. Efektem końcowym Konferencji było również podpisanie międzynarodowej deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej. 
- prezentacja przez przedstawicieli województwa lubuskiego stoiska MDW E70 na 27 edycji „Pikniku nad Odrą" w dniach 12-13 maja 2018 r. w Szczecinie,
- udział w dniu 6 czerwca 2018 r. we Wrocławiu w III Sejmiku Żeglugi Śródlądowej - Sejmiku Odrzańskim. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Samorządowego Roku Rzeki Odry. W trakcie obrad Sejmiku Odrzańskiego poruszono temat postrzegania Odry, jako źródła korzyści gospodarczych dla społeczności nadodrzańskich i ich wzajemnych relacji. Zastanawiano się nad optymalną lokalizacją portów i przystani na rzekach, uwzględniającą interesy samorządów lokalnych. Ustalano zasady wielopoziomowej współpracy na rzecz transportu i trwałego wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego, z uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Wspomniano, również o możliwościach turystycznego wykorzystania Odry oraz realizacji projektów dotyczących rekreacji wodnej. Przykładem może być „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018" - projekt adresowany do dolnośląskich gmin. Wspiera budowę lub rozwój małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z Odrą oraz innymi rzekami i zbiornikami wodnymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji i klastrów zajmujących się żeglugą śródlądową.
- stoisko wystawiennicze oraz udział w Kongresie Żeglugi Śródlądowej 20 września 2018 r. w Opolu. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat rozwoju transportu rzecznego. Uczestnikami byli specjaliści branżowi, samorządowcy i politycy. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreślił efektywność śródlądowego transportu wodnego. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poinformował o najważniejszych wyzwaniach w obszarze żeglugi śródlądowej tj. budowa kolejnych stopni wodnych na Odrze w Ścinawie i Libiążu oraz na Wiśle w Siarzewie. W ramach Kongresu odbyły się debaty, które zostały podzielone na kilka paneli tematycznych. Dotyczyły one m.in. inwestycji wodnych w najbliższej perspektywie, organizacji przewozu towarów na rzekach czy nowoczesnych rozwiązaniach dla żeglugi. Równolegle odbywały się sesje o potrzebie kształcenia młodych kadr żeglugi śródlądowej i o znaczeniu stoczni rzecznych dla rozwoju żeglugi śródlądowej. Dyskusje w tym zakresie prowadzili eksperci z branży wodniackiej i z resortu gospodarki morskiej. W rozmowy byli także zaangażowani przedstawiciele z Czech i Słowacji. Organizacji Kongresu przyświecały trzy najważniejsze cele: rozwinięcie debaty na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju polskich rzek, zainteresowanie sektora biznesu transportem wodnym śródlądowym, pokazanie perspektyw rozwoju dla przyszłych, młodych kadr.
- prezentacja oferty polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Katowicach na Śląskich Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda w dniach 12 - 14 października 2018 roku,
- udział w dniu 16 października 2018 r. w konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej – modelowanie". W trakcie konferencji omówiono opracowanie, które powstało w ramach projektu. Zakres analizy dotyczył koncepcji zapewniającej minimum IV klasę żeglowności, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w tym: zimowej osłony przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa samego stopnia wodnego Włocławek. Ponadto wykonano badania modelowe (fizyczne i numeryczne) pracy stopni wodnych o wysokim i niskim piętrzeniu oraz procesów erozji koryta rzeki. Jednym z istotnych rezultatów wspomnianego opracowania było zaprezentowanie uczestnikom spotkania założeń do budowy stopni wodnych na Dolnej Wiśle i przedstawienie wariantu rekomendowanego. Na podstawie przeprowadzanych analiz m.in. środowiskowych, technicznych, żeglugowych, ekonomicznych zaproponowano kilka wariantów, spośród których zarekomendowano wariant kaskady o dużym spadzie, złożonej ze stopni wodnych uzupełnionych lokalnie o ostrogi lub opaski: Siarzewo, Solec Kujawski, Chełmno, Grudziądz i Gniew. Ostateczna decyzja o wyborze wariantu rekomendowanego powinna być rozpatrzona z uwzględnieniem całej drogi wodnej E40 i E70 znajdującej się na obszarze Polski. Wyniki analiz stanowią również wkład do prac nad powstającym studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych: E40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, następnie do granicy Polski z Białorusią oraz E70 od Wisły do Zalewu Wiślanego.
- w dniach 19 do 21 października 2018 r. w Nadarzynie odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show. W salonie Turystyki Krajowej i Zagranicznej promowała się oferta polskiego odcinka MDW E70.
- udział w dniu 5 grudnia 2018 r. w Toruniu w sesji panelowej podczas III Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa. Tematem wiodącym były zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu ekologicznemu rzek, w kontekście racjonalnego wykorzystania ich potencjału gospodarczego, przy jednoczesnym – jak najmniejszym – oddziaływaniu na środowisko naturalne.  Poruszono również kwestie przeciwdziałania suszy – dużej retencji, transportu wodnego, hydroenergetyki oraz zagospodarowania obszarów nadwodnych. Współorganizatorem wydarzenia było Województwo Kujawsko-Pomorskie.

2017

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2017 roku trzykrotnie:
- 13 marca 2016 r. spotkanie zespołu roboczego ds. MDW E70 w Toruniu - omówiono między innymi: stan zaawansowania procedowania porozumień obejmujących perspektywę 2017 -2019, ustalono i zatwierdzono działania do realizacji w w/w okresie. Zaplanowano wydanie specjalnego numeru czasopisma Gospodarka Wodna poświęconego MDW E70 oraz szeroko rozumianej gospodarce wodnej.
- w dniach 28 - 29 sierpnia 2017 r. Zespół roboczy MDW E70 obradował w Krynicy Morskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jerzy Wcisła - senator RP, Krzysztof Grabowski - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa kujawsko – pomorskiego, Ryszard Świlski – członek zarządu województwa pomorskiego, Krzysztof Roman – zastępca dyrektora RZGW w Gdańsku, Marian Kidaj – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Zbigniew Ptak – starosta nowodworski, przedstawiciele: ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Ministerstwa ds. Rozwoju Samorządu Terytorialnego Obwodu Kaliningradzkiego FR oraz przedstawiciele partnerskich województw.
Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o możliwościach wdrożenia Systemu Informacji Rzecznej RIS na Wiśle. Rozmawiano również o planach realizacji wspólnego projektu Polska-Rosja. W drugim dniu spotkania odbyły się warsztaty terenowe, które przybliżyły uczestnikom funkcjonowanie szlaków wodnych w delcie Wisły i wybudowanej infrastruktury w ramach projektu Pętla Żuławska.
- w dniu 29 listopada 2017 r. w Toruniu odbyło się spotkanie Zespołów Roboczych ds. MDW E70 i E40, które było poświęcone wykorzystaniu Wisły do celów gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, ochrony przeciwpowodziowej i turystyki. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy oraz województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.
Tematem głównym dyskusji były działania podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ), zmierzające do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Przedstawiciele zainteresowanych województw zadeklarowali również wsparcie dla prac nad studium wykonalności dla modernizacji Wisły, prowadzonych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.  Podczas spotkania przedstawiciele województw zaprezentowali kluczowe opracowania i analizy zrealizowane w ostatnich latach dla potrzeb rewitalizacji Wisły. 

Z inicjatywy Zespołu MDW E70:
- w dniach 6 - 9 lipca 2017 r. na wodach Zalewu Kaliningradzkiego odbyły się po raz ósmy Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków, których organizatorami byli: Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego – Anton Alikhanov, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk. Zawody połączone były z dniami Miasta Kaliningrad. 
- 8 grudnia 2017 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, odbyła się konferencja będąca podsumowaniem Roku Wisły 2017 w województwie pomorskim i kujawsko – pomorskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, przedstawicieli instytucji zainteresowanych budowaniem i promowaniem marki Wisły, przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Rok Rzeki Wisły 2017 –Zakończenie, a może „Panta Rhei"".
Konferencja miała na celu przybliżenie istotnych aspektów dotyczących rozwoju Wisły, począwszy od zagadnień turystyczno-kulturalnych, poprzez problematykę odpowiedzialności za środowisko i społeczność lokalną, aż po kwestie gospodarcze. Konferencja zakończyła się podpisaniem memorandum w sprawie Wisły, które wzywa do podjęcia stanowczych działań na rzecz jej rozwoju.
- Publikacja pt. „Warunki hydrologiczno-nawigacyjne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70" stanowi oryginalny materiał oparty m.in. na licznych pracach terenowych pracowników Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, działającej przy Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prezentuje wyniki badań odcinka drogi wodnej od Odry do Brdy, dolnej Wisły oraz szlaki wodne w obrębie delty Wisły. W monografii scharakteryzowano również aktualne parametry żeglugowe drogi wodnej, w tym warunki głębokościowe w szlaku nawigacyjnym, oznakowanie czy lokalizacje „wąskich gardeł". Ponadto wydawnictwo zawiera analizę danych hydrologicznych z ostatnich 30 lat, ocenę warunków zasilania na poszczególnych odcinkach drogi Wodnej oraz analizę sytuacji ekologicznej opartej na hydroekomorfologicznej ocenie drogi wodnej.
- Publikacja pt. „Rola Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w rozwoju regionalnym i lokalnym", koncentruje się na zagadnieniach dotyczących wykorzystania szlaku wodnego - MDW E70, który stanowi ważny element systemu komunikacyjnego i transportowego, a także posiada istotne walory turystyczne. Publikacja przedstawia zaangażowanie województw – sygnatariuszy porozumień MDW E70 w rewitalizację wspominanej drogi wodnej, historię budowy drogi wodnej Odra-Wisła, czy też rozwój przestrzenny i strukturę wybranych miast nadrzecznych. Porusza również kwestie waterfront'ów miast, wzdłuż MDW E70. Istotną częścią wydawnictwa jest prezentacja produktów turystyki wodnej.
- sygnatariusze Porozumień MDW E70, tj. województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie sfinansowali wydanie ww. publikacji. 

Ponadto członkowie Zespołu zaangażowani byli w wiele działań dotyczycących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70 m.in.:
- 17 - 19 lutego 2017 r. zaprezentowano ofertę polskiego odcinka MDW E70 na targach sprzętu pływającego i sportów wodnych BOATEX 2017 w Poznaniu,
- 16 - 19 marca 2017 r. przedstawiciele MDW E70 wzięli udział w targach żeglarstwa i sportów wodnych Wiatr i Woda w Warszawie,
- 19 - 27 kwietnia 2017 r. udział przedstawicieli zespołu ds. rewitalizacji MDW E70 w pierwszym promocyjno-badawczym rejsie kontenerowym zorganizowanym przez miasto Bydgoszcz oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Załadowana 20 kontenerami barka pokonała 450-kilometrowy odcinek Wisły z Gdańska do Warszawy. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi na niewykorzystany potencjał transportu rzecznego w Polsce oraz konieczność realizacji inwestycji niezbędnych do rozwoju żeglugi śródlądowej. W miejscach postoju odbyły się pokazy przeładunków kontenerów, seminaria, wystawy, konferencje prasowe, spotkania zespołów problemowych ds. inwestycji na międzynarodowych drogach wodnych oraz imprezy dla mieszkańców. Rejs miał również charakter badawczy. Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zbierali szczegółowe dane dotyczące uwarunkowań nawigacyjno-żeglugowych. Dzięki zdobytym informacjom wskazano m.in. zagrożenia dla prowadzenia żeglugi śródlądowej na tym odcinku Wisły, które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu dokumentów studialnych i strategicznych.
- 13 - 14 maja 2017 roku odbyła się w Szczecinie 26 edycja Targów Turystycznych Market Tour, gdzie przedstawiciele województwa lubuskiego prezentowali i promowali wodny szlak MDW E70.
- 5 sierpnia 2017 r. w miejscowości Sokolniki dzielnicy miasta Gwardiejsk (Rosja) na zamku „Langendorf", odbyła się konferencja pt. „Międzynarodowa Droga Wodna E70: problemy, perspektywy i szanse". W forum wzięli udział przedstawiciele rządu Obwodu Kaliningradzkiego FR, agencji federalnych, goście z krajów sąsiednich, żeglarze i touroperatorzy. Omówiono aktualny stan i perspektywy aktywizacji rosyjsko-polsko-litewskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Strona polska przedstawiła propozycje dot. zwiększenia ruchu żeglarskiego na wodach Obwodu Kaliningradzkiego m.in.: uruchomienie sezonowego lub mobilnego przejścia wodnego w Mamonowie, umożliwienie żeglugi dla jednostek „państw trzecich" wraz z możliwością odprawy granicznej rosyjsko – litewskiej na Zalewie Kurońskim, rozbudowa sieciowej infrastruktury żeglarskiej, gwarantującej bezpieczny i komfortowy postój jednostek podczas pływania po Zalewie Kaliningradzkim, Pregole, Dejmie czy Zalewie Kurońskim. Ponadto podczas warsztatów przedstawiono propozycję wspólnych projektów dotyczących opracowania „mapy drogowej" wykorzystującej rosyjsko-polsko-litewski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w aspekcie transportowym i turystycznym w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 i Rosja – Litwa 2014 -2020.
- 7 września 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował warsztaty terenowe w formie konferencji naukowo-samorządowej. Poruszono tematy dotyczące gospodarki wodnej w wielu aspektach. Warsztaty odbyły się pod hasłem „Woda lustrem miasta – waterfronty" i były kolejną odsłoną obchodów Roku Rzeki Wisły. Tematem przewodnim była rewitalizacja terenów nabrzeżnych oraz gospodarka wodna w obszarze melioracji. Rejs odbył się na trasie Bydgoszcz – Toruń.
- w dniach 20 - 22 października 2017 r. w Nadarzynie k. Warszawy odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne – World Travel Show. Była to druga edycja dużej imprezy turystycznej, która przyciągnęła pasjonatów małych i wielkich podróży, a także wielu przedstawicieli branży turystycznej. Kilka tysięcy zwiedzających mogło zapoznać się z ofertą turystyczną na obszarze przebiegu dróg wodnych tworzących Międzynarodową Drogę Wodną E70.
- w dniach 10 - 12 listopada 2017 roku odbyły się w Katowicach 2. Śląskie Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA, na których po raz kolejny zaprezentowana została oferta Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.
- 13 grudnia 2017 r. podczas posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej odbyła się debata poświęcona programowi zagospodarowania dolnej Wisły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu i mediów. Gościem honorowym był Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Spotkanie przebiegało w formacie tzw. „złotego trójkąta", którzy reprezentowali przedstawicieli władz samorządowych i centralnych, biznesu i nauki.

2016

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2016 roku czterokrotnie:
19 stycznia 2016 r. w Toruniu -  Senator a RP p. Jerzy Wcisła przedstawił inicjatywę powołania Zespołu Parlamentarnego ds. MDW i kluczowych połączeń śródlądowych. Woj. wielkopolskie zaprezentowało listę „wąskich gardeł" na polskim odcinku MDW E 70, która ma być jednym z tematów do omówienia w trakcie planowanych spotkań z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz z Ministerstwem Środowiska. Dodatkowego przygotowania wymaga wykaz działań zmierzających do systemowego i organizacyjnego rozwiązania problemu remontu śluz na odcinku Bydgoszcz – Santok, który by nie zakłócił żeglugi turystycznej w sezonie letnim (przewózki, przenoski dla jachtów bądź prowadzenie prac poza i w niskim sezonie nawigacyjnym).
31 maja 2016 r. w Toruniu. Wystosowano pismo do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy z propozycją podjęcia przez Prezydenta RP inicjatywy, związanej z aktywizacją gospodarczą polskich rzek i obszarów nawodnych. Celem jest zainicjowanie narodowej dyskusji na temat planu gospodarowania rzekami, którego efektem może być inicjatywa ustawodawcza. W kwestii porozumień pomiędzy zainteresowanymi województwami dotyczącymi wykonania zadań z zakresu rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej MDW E70 zaproponowano podpisywanie porozumień kilkuletnich.
10 października 2016 r. w Kwiejcach – dyskutowano wykonaniu nowej strony internetowej MDW E70, promocji podczas targów Boot & Fun w Berlinie (24-27.11.2016r.) czy propozycję publikacji w prasie ogólnopolskiego artykułu dot. argumentacji na rzecz pilnej potrzeby rewitalizacji rzek dla potrzeb transportu śródlądowego. Ponadto członkowie Zespołu MDW E 70 uczestniczyli w wizycie studyjnej na przystani żeglarskiej Yndzel w Drawsku i na śluzie w Krzyżu. 
19 grudnia 2016 r. w Toruniu – tematem przewodnim spotkania była dyskusja nt. kontynuacji współpracy województw w zakresie rewitalizacji i promocji planowanej drogi wodnej E70 na terenie Polski, oparta na trzyletnich porozumieniach. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił stan realizacji planów rozwoju żeglugi śródlądowej. W listopadzie 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na śródlądowych drogach wodnych, w którym brał udział również przedstawiciel zespołu ds. MDW E70 Stanisław Wroński. Podczas spotkania KS przyjęto regulamin, omawiano wyniki inwentaryzacji i działania resortu związane z przywróceniem żeglowności na drogach wodnych oraz powołano grupę roboczą Komitetu Sterującego. Przedstawiciel MGMiŻŚ poinformował, że Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji AGN, która następnie trafi do Senatu. W kwestiach planowanych zmian do Prawa Wodnego istotne będzie przeniesienie odpowiedzialności za utrzymanie i budowę dróg wodnych o znaczeniu transportowym do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ustanowienie zmian do obowiązującego Prawa Wodnego przewidywane jest w I kwartale przyszłego 2017 roku.

Z inicjatywy Zespołu MDW 70:
W dniu 1 czerwca 2016 r. w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli województw – sygnatariuszy listu intencyjnego ws. rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 (województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, mazowieckie i lubelskie) oraz sygnatariuszy porozumienia ws. rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 z Panem Ministrem Jerzym Materną, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Panem Robertem Kęsym, Wiceprezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z udziałem Pana Jerzego Wcisły, Senatora RP. Celem spotkania było przedstawienie stronie rządowej dorobku dot. rewitalizacji i rozwoju ww. dróg wodnych oraz zaproponowanie wsparcia samorządów, zmierzających przywrócenia żeglowności i gospodarczego wykorzystania dróg wodnych w Polsce. 
Ustalenia:
- przyjęcie przez Rząd (czerwiec 2016) założeń do programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych,
- ratyfikowanie przez Polskę Konwencji AGN (2016),
- powstanie ogólnopolskiego Komitetu sterującego dla gospodarki wodnej (w tym 2 przedstawicieli marszałków województw) (2016),
- przygotowanie wariantów finansowania inwestycji wodnych w Polsce – m.in. PPP, Fundusz Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych, spółki Skarbu Państwa, dochody z gospodarowania wodami, Plan Junckera, porozumienia z samorządami województw, Fundusz Spójności, CEF, Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Fundusz Żeglugi Śródlądowej, itp. (2016).
- zawiązanie i rozwój współpracy na linii Rząd RP – samorządy województw w zakresie realizacji założeń programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych.
Ponadto członkowie Zespołu zaangażowani byli w wiele działań dotyczycących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE 70 m.in.:
- w dniach 6-7 marca 2016 r. w Toruniu odbyło się XXIII Forum Gospodarcze, podczas którego zorganizowano panel wodny poświęcony m.in. aktualnej sytuacji hydrologicznej i stanowi prawnemu gospodarki wodnej,
- 13 czerwca 2016 r. udział przedstawicieli zespołu w II Lubuskim Sejmiku Turystycznym w Zielonej Górze poświęconym turystce wodnej,
- 16-18 czerwca 2016 r. podczas targów WaterWays w Warszawie wystawione zostało stoisko MDW E70, ofertę prezentowali przedstawiciele województw: lubuskiego i pomorskiego,
- 22 lipca 2016 r. udział w rejsie promocyjnym na Noteci (Nakło nad Notecią), na którym zostały przedstawione wyniki prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka planowanej drogi wodnej MDW
- 8 września 2016 r. podczas rejsu studyjnego w relacji Grudziądz- Ujście Wisły odbyły się warsztaty terenowe oraz konferencja samorządowo- naukowa w sprawie szans i potencjału do wykorzystania Dolnej Wisły. Organizatorem było województwo kujawsko – pomorskie i powiat nakielski.
- 19 października 2016 r. w Toruniu odbyły się uroczystości inauguracyjne Roku Wisły 2017 w rocznicę 550-lecia zawarcia II pokoju toruńskiego, kiedy to Polska ponownie odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

2015 - współpraca międzynarodowa

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2015 roku trzykrotnie:
22 stycznia w Toruniu, gdzie przede wszystkim skupiono się na temacie dot. likwidacji tzw. „wąskich gardeł" na polskim odcinku MDW E 70, projekcie zmiany ustawy Prawo wodne oraz planie działań na rok 2015 w ramach realizacji porozumień MDWE 70.
13 kwietnia w Toruniu dokonano „inwentaryzacji" – wzajemne poinformowanie się partnerów o prowadzonych działaniach i aktywnościach poszczególnych województw i innych zainteresowanych instytucji, dotyczących lub mających związek z gospodarczym wykorzystaniem rzek, szczególnie w kontekście MDW E40. Przedstawiono również propozycję Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przyjętej przez Prezydenta RP, dot. inicjatywy sporządzenia „Planu aktywizacji i rozwoju gospodarczego rzek w Polsce", omówiono proces konsultacji projektów Prawa wodnego, Planów Gospodarowania Wodami i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, założenia międzynarodowego projektu EMMA, którego celem jest wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego w regionie Morza Bałtyckiego.
24 – 25 września w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie, na którym omówiono dotychczasową współpracę rządowo – samorządową na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E 70, szczególnie kwestię dotyczącą likwidacji tzw. „wąskich gardeł", limitujących możliwość prowadzenia żeglugi. Dyskutowano również nad stanem przygotowań działań promocyjnych, które będą związane z prezentacją oferty turystyki wodnej MDWE 70 na targach żeglarstwa i sportów wodnych BootShow w Łodzi. W ramach przyszłorocznego planu wspólnych działań członkowie Zespołu MDWE 70 przedstawili propozycje, które związane są m.in. z kontunuowaniem kampanii promocyjnej na rynku polskim i niemieckim polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70. Podczas drugiego dnia spotkania Zespołu swoją obecnością zaszczycił Marszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik, który podkreślił znaczenie drogi wodnej MDW E70 dla województwa lubuskiego.

Z inicjatywy Zespołu MDW 70:
Zlecono kontynowanie Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy badań nawigacyjno – żeglownych polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy). Wyniki prac badawczych z uwagi na długo utrzymującą się suszę hydrologiczną wykazały brak możliwości wykonywania zarówno żeglugi towarowej jak i turystycznej z uwagi na bardzo niskie stany wody.

Ponadto członkowie Zespołu zaangażowani byli w wiele działań dotyczycących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE 70 m.in.:
12- 15 luty w Warszawie podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA prezentowano polski szlak wodny MDWE 70, zaś Pętla Żuławska otrzymała Nagrodę Przyjaznego Brzegu.
2 -3 marca w ramach tegorocznej XXII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu odbył się panel „Reforma gospodarki wodnej i jej skutki", poświęcony szeroko rozumianej gospodarce wodnej.
15 czerwca podczas Rejsu Flotylli Noteckiej promowano Międzynarodową Drogę Wodną E 70. W rejsie uczestniczyli m.in. Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego, przedstawiciele Zarządu Województwa Lubuskiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
30 czerwca – 2 lipca uczestniczono na zaproszenie Administracji Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego, Administracji Miasta Polesska oraz Urzędu Miasta Kłajpedy w dniach 2015 r. w wizycie studyjnej grupy roboczej ds. MDW E70. W dniach 1 -3 lipca odbyły się trzy warsztaty tj.: konferencja w Porcie Kaliningradzkim – transport śródlądowy i morski, seminarium w Polessku - turystyka wodna i seminarium w Kłajpedzie – transport śródlądowy i turystyka wodna. Trzydniowy wyjazd studyjny grupy roboczej ds. MDW E70 umożliwił zapoznanie się ze stanem infrastruktury portów i przystani żeglarskich oraz akwenów (Zalew Kaliningradzki, Pregoła, Kanał Deima, Zalew Kuroński) oraz planowanymi przedsięwzięciami rozwoju turystyki wodnej w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie. W trakcie spotkań roboczych zapoznano się z rozwiązaniami planistycznymi i projektowymi dla portów i przystani żeglarskich (Gwardiejsk, Polessk, Kaliningrad, Zielonogradsk, Rybaczij, Uszakovo, Kłajpeda, Neringa). W ramach spotkań grupy eksperckiej w Kaliningradzkie, Kłajpedzie i Polessku zaprezentowano polskie doświadczenia dot. rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 dla potrzeb turystyki wodnej i transportu śródlądowego na odcinku Zalew Wiślany - Kaliningradzki – Kuroński.
29 lipca odbyła się w Sejmie RP konferencja z udziałem przedstawicieli ministerstw właściwych ds. ochrony środowiska, a także infrastruktury i transportu z trzech państw: Polski, Białorusi i Ukrainy. Debata z udziałem przedstawicieli ministerstw właściwych ds. ochrony środowiska, a także infrastruktury i transportu z trzech państw: Polski, Białorusi i Ukrainy podjęta została w związku z wdrażaniem projektu unijnego, którego celem jest zbadanie możliwości rewitalizacji drogi wodnej E 40, łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym.
20 – 22 listopada w Łodzi odbyły się po raz siedemnasty Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow 2014, na których nie zabrakło stoiska promocyjnego MDWE 70. Z kolei Pętla Żuławska otrzymała nagrodę Złotego Dzwonu od Polskiego Związku Żeglarskiego.
16 grudnia w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt odtworzenia szlaku wodnego E 40 na odcinku Dniepr-Wisła, łączącego Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wyników studium wykonalności międzynarodowej drogi wodnej przebiegającej przez Polskę, Białoruś i Ukrainę.  

2014 - deklaracja współpracy i stanowiska

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2014 roku trzykrotnie:
4 – 5 marca w Toruniu omówiono listę projektów MDW E70 i tzw. „wiślanych" znajdującej się w projekcie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 2020 oraz plan działań na rok 2014 w ramach realizacji porozumień MDWE 70.
27 sierpnia w Kątach Rybackich dyskutowano na temat możliwości realizacji współpracy międzynarodowej na rzecz polskiego odcinka MDWE 70; przygotowaniu stanowisk Zespołów Roboczych ds. Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70 w sprawie wniosków z kontroli funkcjonowania żeglugi śródlądowej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz proponowanych zmian w zakresie transportu wodnego śródlądowego i bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej.
15 października w Toruniu omówiono dotychczasową współpracę rządowo – samorządową na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E 70, szczególnie kwestię dotyczącą likwidacji tzw. „wąskich gardeł", limitujących możliwość prowadzenia żeglugi. Omówiono również stan przygotowania działań promocyjnych, które będą związane z prezentacją oferty turystyki wodnej MDWE 70.

Z inicjatywy Zespołu MDW 70:
Wydano publikację „Międzynarodowa Droga Wodna E70 – polski odcinek", w której to zostały przedstawione różnorodne walory śródlądowej drogi wodnej MDW E70 w oparciu o przeprowadzone analizy i badania wskazujące na rosnące zapotrzebowanie na transport wodny śródlądowy oraz na możliwości wykorzystania szlaku wodnego pod kątem turystycznym.
Wystosowano do strony rządowej Stanowiska Zespołów Roboczych ds. Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70 w sprawie wniosków z kontroli funkcjonowania żeglugi śródlądowej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz proponowanych zmian w zakresie transportu wodnego śródlądowego i bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej.
Zlecono Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wykonanie badań nawigacyjno – żeglownych polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy). Badania wykazały, że szczególnie rzeka Noteć oraz Kanał Bydgoski cechują się słabszymi warunkami głębokościowymi pod kątem prowadzenia żeglugi śródlądowej. Dodatkowym utrudnieniem dla żeglugi na w/w rzekach jest bujnie rozwijająca się w okresie wegetacyjnym roślinność, która pogarsza możliwości żeglugi.
Ponadto członkowie Zespołu zaangażowani byli w wiele działań dotyczycących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE 70 m.in.:
18-26 stycznia w Dusseldorfie podczas Międzynarodowej Wystawy Łodzi i Jachtów Boot Dusseldorf 2014 zaprezentowano turystom jak i dziennikarzom ofertę wodniacką MDWE 70.
4 marca w Toruniu w ramach XXI Forum Gospodarczego, odbył się panel dyskusyjny poświęcony gospodarce wodnej.
18 marca w siedzibie Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbyła się debata pt. „Korzyści współpracy transgranicznej w regionie Zalewu Wiślanego".
20 marca w Sejmie RP z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle odbyła się konferencja „Odzyskajmy potencjał Wisły".
3-6 kwietnia w Warszawie podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA prezentowano polski szlak wodny MDWE 70.
12 kwietnia w ramach VII Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego na Politechnice Gdańskiej odbyła się debata pt. „Dolna Wisła jako dobro wspólne".
10- 12 czerwca odbyły się po raz drugi Waterways Expo 2014 – Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, na której odbyła się specjalnie dedykowana konferencja poświęcone Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70. Z kolei zwiedzający targi mogli również zapoznać się z m.in. na stoisku MDWE 70, wspólnie zorganizowanym przez województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, pomorskie i warmińsko – mazurskie z problematykę rewitalizacji MDW E 70 jak i ofertą turystyczną.
28 sierpnia w Kątach Rybackich odbyło się spotkanie i konsultacje dotyczące najistotniejszych problemów związanych z rozwojem żeglugi śródlądowej, szczególnie w obszarze działania Zespołu ds. Rewitalizacji MDW E70 oraz Zespołu ds. Aktywizacji Gospodarczej MDW E40.   W spotkaniu wzięli udział Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć, a także przedstawiciele samorządów i naukowcy.  28 sierpnia 2014 w porcie w Kątach Rybackich podpisano Deklarację programową w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2015-2020. Główne cele to prowadzenie wspólnej polityki rozwoju turystyczno-gospodarczego, realizacji wspólnego programu działań promocyjnych MDW E70, organizacji platformy wymiany doświadczeń i współpracy środowisk zainteresowanych rozwojem obszarów MDW E70 oraz kontynuacji działań na rzecz włączenia opracowań studialnych dot. rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70 do dokumentów strategicznych Rządu RP.
5 września odbyły się warsztaty poświęcone problemom związanym z wykorzystaniem gospodarczym rzek, które organizowane są wspólnie od 2007r. przez Województwo Kujawsko – Pomorskie i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Podczas warsztatów dyskutowano o budowie stopnia wodnego poniżej Włocławka oraz budowie multimodalnej platformy transportowej w rejonie Solca Kujawskiego, jako niezbędnego zaplecza logistycznego polskich portów morskich.
14 – 16 listopada w Łodzi odbyły się po raz szesnasty Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow 2014, na których nie zabrakło stoiska promocyjnego MDWE 70.
5 grudnia oficjalnie podsumowano realizację projektu pn. „Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią - etap II".
5 grudnia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki polskiej części projektu „INWAPO – Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich".

2013 

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2013 roku czterokrotnie:
26-27 marca w Kadynach, 7 maja w Bydgoszczy oraz 5-6 września i 19 grudnia w Toruniu.
W Kadynach omówiono tematy dotyczące: możliwości realizacji współpracy międzynarodowej na rzecz polskiego odcinka MDWE 70; przygotowaniu stanowisk województw w sprawie ujęcia w Kontraktach Terytorialnych przedsięwzięć dot. przywrócenia żeglowności na drogach wodnych; realizacji planu działań na 2013 rok, w tym: redagowanie strony internetowej, organizacji konferencji tematycznych, realizacji kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych. Dyskutowano także nad rozmowami ze stroną rządową w sprawie opracowania Koncepcji nt. zagospodarowania rzeki Wisły oraz organizacji w dniach 10-11 lipca 2013 I Sejmiku Żeglugi Śródlądowej w Elblągu, poświęconego turystyce wodnej w Polsce.
Wątkami zasadniczymi spotkania w Bydgoszczy były: zaprezentowanie stanu realizacji projektu INWAPO dot. modernizacji wodnych dróg śródlądowych i portów morskich; inicjatywy budowy Pomorskiego Klastra Rzecznego; przewodnictwa w II półroczu 2013 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Konwentowi Marszałków. Ważnym punktem spotkania było omówienie propozycji realizacji projektów międzynarodowych dla MDW E40 i stanu wdrażania przez Polskę dyrektywy przeciwpowodziowej.
W ramach wrześniowego spotkania w Toruniu omówiono dotychczasową współpracę rządowo -samorządową na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E 70, kontrakty terytorialne i zobowiązania rządu dot. dróg wodnych. Ponadto dokonano przeglądu stanu realizacji zdań w ramach porozumień MDWE 70 na rok 2013r. (kampania na rynek niemiecki, targi Tour Salon, Open Days, artykuły promocyjne, strona internetowa, itp.). Podczas spotkania zaprezentowano założenia i scenariusz filmu promocyjnego MDW E 70 na rynek polski i niemiecki.
Spotkanie w Toruniu – 19 grudnia – było poświęcone omówieniu współpracy rządowo-samorządowej na rzecz rewitalizacji drogi wodnej MDW E70, wynikom rozmów z p. Podsekretarz Stanu Dorotą Pyć, udziałowi w International Boat Show Dusseldorf 2014, który odbędzie się w dniach 18-26 stycznia 2014 roku w Düsseldorfie oraz planowi działań Zespołu na rok 2014.
Poza tym członkowie Zespołu aktywnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach związanych z MDW E70. Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej:
9 stycznia w Zielonej Górze odbyła się konferencja "Turystyka militarna, turystyka wodna - Lubuskie zaprasza". Podczas tej konferencji marszałek Maciej Szykuła ogłosił rok 2013 rokiem turystyki wodnej w woj. lubuskim.
2 lutego Malbork i Elbląg otrzymały Nagrody Przyjaznego Brzegu za działania na rzecz rozwoju turystyki wodnej.
4-5 marca podczas XX Forum Gospodarczego w Toruniu odbył się panel dyskusyjny „Nowa zapora na Wiśle – szanse i zagrożenia".
22 marca w Gdyni konferencja „Pomorski Klaster Rzeczny – Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu", która zainaugurowała porozumienie klastrowe mające na celu podjęcie współpracy zmierzającej do przekonania przedstawicieli rządu do najszybszego ożywienia żeglugi na Wiśle.
22 marca uczestnicy MDWE70 wzięli udział w akcji społecznej „Dziennika Bałtyckiego" na rzecz odbudowy drogi wodnej na Wiśle i ustanowienie jednego ministerstwa, jednej instytucji odpowiedzialnej za rozwój dróg śródlądowych w Polsce.
17 i 18 kwietnia w Elblągu odbyło się 42. Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. Związek poparł akcję „Po drugie: autostrada wodna na Wiśle" i projekt budowy Kanału przez Mierzeję, podjął decyzję o przystąpieniu do Pomorskiego Klastra i uczestniczeniu w I Sejmiku Żeglugi Śródlądowej z Elblągu.
23 maja konferencja w Gdyni „Morze i rzeki razem", dotycząca wybranych przedsięwzięć związanych z reaktywowaniem transportu wodnego na Wiśle.
3 czerwca w Dworze Artusa konferencja „Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle" zorganizowana przez Dziennik Bałtycki i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Spotkanie miało na celu podkreślenie jak potrzebna jest regionom Wisła, która może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej regionów, które nad nią leżą.
3 czerwca zebranie założycielskie Pomorskiego Klastra Rzecznego, które doprowadziło do przyjęcia statutu oraz wyłoniło Komitet Założycielski do realizacji spraw związanych z rejestracją stowarzyszenia.
21-23 czerwca w Bydgoszczy odbyły się warsztaty terenowe dotyczące polskich dróg wodnych. Warsztaty poświęcone były problematyce kompleksowego zagospodarowania rzek.
22 czerwca w Bydgoszczy odbyła się konferencja dotycząca obecnego stanu i przyszłości projektowanych w Polsce szlaków MDW E40 i E70 oraz zintegrowania Wisły z międzynarodową siecią transportową TEN-T.
11-13 lipca na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim odbyły się IV Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków/Gubernatorów na trasie: Krynica Morska-Frombork-Bałtijsk (Rosja).
10-11 lipca w Elblągu odbył się po raz I Sejmik Żeglugi Śródlądowej pod patronatem ministrów: sportu i turystyki, transportu i środowiska. Oprócz marszałków województw w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 100 organizacji, stowarzyszeń, fundacji, klastrów i związków zajmujących się żeglugą śródlądową.
7 sierpnia w Grudziądzu marszałkowie ośmiu województw podpisali deklarację dotyczącą współpracy na rzecz poparcia prezydenckiego projektu ustawy umożliwiającej wytyczanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. W podpisaniu deklaracji wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski.
10 września w Toruniu spotkali się eksperci, naukowcy, politycy oraz przedstawiciele administracji samorządowej i biznesu, którzy debatowali nad szansami i zagrożeniami dla rozwoju gospodarki wodnej w Polsce.
19 września w Bydgoszczy i w Toruniu odbywał się Konwent Marszałków, który zajął się także nowelizowanym Prawem Wodnym, likwidującym m. in. Urzędy Żeglugi Śródlądowej.
25 września w Elblągu odbyła się konferencja podsumowująca półmetek polsko-rosyjskiego projektu „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego".
8 października przedstawiciele Zespołu – w drodze do Brukseli – zatrzymali się w Duisburgu, by zwiedzić największy port śródlądowy w Europie.
9-10 października przedstawiciele Zespołu uczestniczyli w 11 Europejskim Tygodniu Regionów i Miast Open Days 2013 w Brukseli. W jednym z paneli referat nt. Wisły wygłosił prof. Zygmunt Babiński.
15 października w Warszawie odbyło się seminarium „Sytuacja żeglugi śródlądowej w Polsce oraz warunki i możliwości jej rozwoju".
17-19 października w Poznaniu na targach TOUR SALON przedstawiciele Zespołu promowali w ramach organizacji stoiska wystawienniczego polski odcinek drogi wodnej MDW E70.
28 października w Warszawie dyskutowano o przyszłości Morza Bałtyckiego, a 29 października o programie „Polityka morska RP do roku 2020".
15-17 listopada przedstawiciele Zespołu promowali polski odcinek drogi wodnej MDW E70 w ramach odbywającego się Salonu Turystyki Wodnej w Łodzi.
2 grudnia w Gorzowie Wielkopolskim została otwarta nowoczesna – prywatna – marina żeglarska. Wartość inwestycji wynosi 9,8 mln zł.
3 grudnia w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji MDW E 70 oraz MDW E 40 z podsekretarz stanu Dorotą Pyć.
11-12 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja Waterfront Forum 2013. Jednym z głównych wątków konferencji jest projekt „Polska nad wodą".
14 grudnia w Elblągu odbyło się uroczyste podsumowanie I Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego i Grand Prix Zalewu Wiślanego. W przedsięwzięciu uczestniczą związki żeglarskie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego.

2012 – MDW E70 Inwestycje turystyczne oraz promocja na szczeblu krajowym i unijnym

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2012 roku dwukrotnie: 23-24 lutego w Elblągu i 16 kwietnia w Toruniu. W Elblągu omówiono elementy kampanii promocyjnej, określono zadania Zespołu na rok 2012 oraz dokonano analizy społeczno-ekonomicznej programu rewitalizacji polskiego odcinka MDW E 70.Wątkami zasadniczymi spotkania w Toruniu były przygotowania do udziału w Waterways Expo 2012 we Wrocławiu; podjęcia stanowiska w sprawie polskich dróg wodnych na posiedzenie Konwentu Marszałków; spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli.
Poza tym członkowie Zespołu aktywnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach związanych z MDW E70. Kilka z nich przedstawiamy poniżej.
13 lutego w Gdańsku Pomorska Rada Przedsiębiorczości zajęła się tematem dróg wodnych. Przedsiębiorcy deklarowali gotowość przeniesienia transportu na drogi wodne, jeśli tylko stworzone zostaną ku temu warunki. Stanowisko w tej sprawie przedstawiono Rządowi Polski.
5 marca podczas XIX Forum Gospodarczego w Toruniu, marszałkowie województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego podpisali list intencyjny w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej MDW E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa.
30 marca podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (BAC). Na odcinku do Bydgoszczy oba szlaki są wspólne z MDW E70.
W dniach od 18 maja do 10 czerwca 2012 roku odbył się rejs Berlin - Bydgoszcz promujący MDW E30 i E70. To kontynuacja odbywających się od 2002 roku Flisów Noteckich promujących drogę wodną łączącą Odrę z Wisłą (część MDW E70).
16 czerwca, na statku płynącym z Zalewu Wiślanego do portu w Elblągu Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego podjęła decyzję o woli założenia Stowarzyszenia. Szlak S. Batorego w dużej mierze jest tożsamy z MDW E70. Tego dnia w Elblągu otwarto zmodernizowaną kosztem 9 mln zł w ramach projektu „Pętla Żuławska" przystań żeglarską.
14 lipca po szlaku „Pętli Żuławskiej" i MDW E 70 pływał prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z żoną Anną.
Podczas Waterways Expo 2012 – Międzynarodowych Targów Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (19-21 września) w panelu poświęconym turystyce wodnej Zespół ds. MDW E 70 reprezentował J. Wcisła, prezentując stan turystyki śródlądowej w Polsce. Na targach prezentowano walory MDW E70 na odrębnym stoisku.
22 września w Tczewie, w ramach konferencji „MDW E 70 w aspekcie jej utrzymania – przywróćmy śródlądowym drogom gospodarza" program rewitalizacji tego szlaku omówił Zbigniew Ptak.
5 października na pokładzie statku "Wanda" płynącym po Zbiorniku Włocławskim odbyły się warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, samorządowego, rządowego i biznesu. Warsztaty poprzedziła konferencja prasowa.
W październiku otwarto Przystań Bydgoszcz, jedno z najokazalszych przedsięwzięć tego typu na polskich drogach wodnych. Z przystani może jednocześnie korzystać ok. sto jednostek: kajaków, łodzi motorowych i jachtów.
7 listopada odbyło się w Parlamencie Europejskim w Brukseli seminarium pt. "Śródlądowe drogi wodne – wszystkie ręce na pokład! Jak poprawić łączność w Europie?". Seminarium połączone było z wizytą studyjną w multimodalnym porcie w Antwerpii, gdzie swoje źródła ma MDW E70.
26 listopada 2012 roku podczas Konwentu Marszałków w Gorzowie Wielkopolskim marszałkowie przyjęli stanowisko w sprawie podjęcia działań na rzecz udziału Polski w Europejskiej Polityce Transportowej w zakresie żeglugi śródlądowej. Wśród najważniejszych szlaków transportowych wskazano na szlaki Odry i Wisły, łączące te dwie rzeki szlak MDW E 70 i projektowane Kanały Śląski i łączący Odrę z Dunajem.
13 grudnia w Elblągu odbyła się konferencja „MDW E 70. Szanse turystyczne i transportowe" połączona z otwarciem wystawy o MDW E 70. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele ministerstwa transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz Obwodu Kaliningradzkiego.
14 grudnia w Warszawie Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej i marsz. województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowali w Senacie RP otwarte spotkanie poświęcone zagadnieniom zagospodarowania Dolnej Wisły.
Pod koniec 2012 r. ukazał się „Przewodnik dla wodniaków" po polskim odcinku MDW E 70.

2011 – Czas różnych inicjatyw  

11 lipca podczas rejsu z Roska do Czarnkowa podpisano list intencyjny, potwierdzający chęć kontynuacji działań rozpoczętych w 2006 roku przez samorządy województwa: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego.
Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotkał się 9 listopada w Bydgoszczy. Najważniejszym wątkiem spotkania było przyjęcie założeń analizy społeczno-ekonomicznej. Omówiono wstępnie założenia strategii promocji szlaku MDW E 70. Zapoznano się także z pracami nad przewodnikiem wodniackim dla tej drogi wodnej.  
5 marca podczas targów „Wiatr i woda" w Warszawie Zbigniew Ptak i Jerzy Wcisła – członkowie Zespołu ds. rewitalizacji MDW E 70 otrzymali nagrody „Przyjaznego brzegu". Latem, ekipa filmowców przygotowała film „Rzeki-Drogi", promujący MDW E 70.  
Kilka zdarzeń związanych z MDW E 70 miało miejsce w Elblągu. 18 marca podsumowano projekt „MDW E 70 – turystyka bez granic" zrealizowany w strefie Zalewu Wiślanego i rosyjskich dróg wodnych łączących ten akwen z Zalewem Kurońskim. W ramach projektu zespół ekspercki opracował dokument pt. „Ogólna koncepcja rozwoju MDW E 70 na odcinku Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego". 11 kwietnia powołano Lokalną Organizację Turystyczną Kraina Zalewu Wiślanego, która zajmie się rozwojem turystyki w tej części MDW E70. A 8 listopada odbyła się  konferencja „Gdańsk-Elbląg-Kaliningrad – kierunki współpracy portów". Liderem tych projektów był J. Wcisła.  
W Bydgoszczy już po raz piąty – 11 i 12 września -  samorządowcy i naukowcy dyskutowali o turystyce opartej o drogi wodne. Uczestniczyli w niej także członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji MDW E 70.  
26 października w Nakle nad Notecią dokonano uroczystego otwarcia basenu portowego nowej przystani.

2010 – Koncepcja rewitalizacji MDW E 70 przyjęta  

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2010 roku sześciokrotnie: - 5 stycznia w Bydgoszczy; - 8-9 marca w Kadynach (Warmia i Mazury); - 11 czerwca w Bydgoszczy; - 7 lipca w Malborku (Pomorze); - 19 lipca w Przysieku k. Torunia; - 14-15 grudnia w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie).    
W Bydgoszczy podjęto decyzję o uruchomieniu strony internetowej i przyjęto, że do 31 marca Koncepcja rewitalizacji MDW E 70 zostanie zakończona wraz z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego z Elblągiem oraz Wisłą do Torunia.
W Kadynach omówiono zakres opracowania studium wykonalności oraz współpracy z organizatorami Flisu Noteckiego. W Bydgoszczy zdecydowano o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie lokalizacji inwestycyjnych wzdłuż MDW E70.
W Malborku i w Przysieku analizowano kolejne elementy tworzonej Koncepcji, a w Kostrzynie nad Odrą Zespół zastanawiał się nad przyszłym wykorzystaniem MDW E 70 i nad sposobem tworzenia regionalnych programów turystyki opartych o walory dróg wodnych.  
19 października 2010 r. w Gdańsku odbyła się Konferencja naukowo-samorządowa na temat śródlądowych dróg wodnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju północnej Polski. Podczas konferencji marszałkowie pięciu województw wystosowali memorandum do rządu w sprawie kontynuacji rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 i przyjęli „Koncepcję rewitalizacji polskiego odcinka MDW E 70". W imieniu rządu memoriał pięciu marszałków przyjęła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko.

2009 – MDW E 70 na targach, w oczach wodniaków i w pracy Zespołu  

Międzywojewódzki Zespół ds. MDW E 70 spotykał się w 2009 roku pięciokrotnie: - 9-10 lutego w Drezdenku (Lubuskie); - 23 lipca w Gdańsku; - 1-2 września w Toruniu; - 13-14 października w Lądzie (Wielkopolska); - 9-10 listopada w Krynicy Morskiej.  
W Drezdenku postanowiono skierować zaproszenia w sprawie podjęcia współpracy do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej odpowiadających za stan techniczny torów wodnych oraz właściwych samorządów, kreujących życie nad rzekami.
W Gdańsku przyjęto wstępny harmonogram prac nad koncepcją rewitalizacji MDW E 70, zgodnie z podpisanym w maju Porozumieniem Marszałków pięciu województw na opracowanie koncepcji rewitalizacji MDW E70. Koordynację prac powierzono Województwu Pomorskiemu. Koncepcja wg przyjętych założeń będzie zawierała strategię programową, koncepcję programowo – przestrzenną oraz analizę środowiskową planowanego przedsięwzięcia.
W Toruniu dokonano analizy badań terenowych oraz przyjęto zasady klasyfikowania portów turystycznych. W Lądzie Zespół zajmował się m.in. powiązaniami drogowymi, kolejowymi, morskimi i lotniczymi oraz uwarunkowaniami fizjograficznymi MDW E70.
W Krynicy Morskiej został zaprezentowany film promujący MDW E 70, przyjęto logo i ujednolicony system promocji tej drogi wodnej.   W Warszawie, podczas targów „Wiatr i woda" (marzec) zostało wystawione stoisko promujące walory MDW E70. To była pierwsza inicjatywa promująca ten szlak wodny.  
Między 24 czerwca a 5 lipca motorowodniacy z Elbląga – jako pierwsza ekipa – przepłynęli cały polski odcinek MDW E70. Przepłynięcie trasy wokół Berlina i całej trasy z Berlina na Zalew Wiślany zajęło 12 dni.

2008 – Programy rewitalizacji dla MWD E 70 i delty Wisły  

Międzywojewódzki Zespół spotykał się w 2008 roku trzykrotnie: - 25-26 marca w Smolarni k. Trzcianki (Wielkopolska); - 25-27 lipca w Kadynach (Warmia i Mazury); - 1 września w Toruniu (Kujawsko-Pomorskie);  
W dniach 25-27 lipca podczas konferencji „Forum E70" w Kadynach (Warmia i Mazury) marszałkowie sześciu województw podpisali porozumienie w sprawie podjęcia działań na rzecz opracowania programu rewitalizacji polskiego odcinka MDW E 70 przynajmniej do II klasy żeglowności. W konferencji brali udział przedstawiciele Brandenburgii i Holandii.  
Tematem przewodnim spotkania w Smolarni była próba zdiagnozowania stanu żeglugi śródlądowej MDW E70, jak również zebranie informacji o wszystkich działaniach promocyjnych dot. turystyki wodnej.
W Toruniu omówiono możliwości zorganizowania podmiotu (np. stowarzyszenie) zajmującego się MDW E 70.  
21 kwietnia w Gdańsku odbyła się konferencja zatytułowana „Rewitalizacja gospodarcza obszaru Delty Wisły poprzez rozwój żeglugi śródlądowej". W konferencji zorganizowanej przez marszałków Pomorza oraz Warmii i Mazur wzięli udział przedstawiciele rządu, uczelni i instytucji zajmujących się żeglugą i drogami wodnymi. Przyjęto wspólne stanowisko apelujące o podejmowanie działań na rzecz rozwoju dróg wodnych.  
Ważnym wydarzeniem było II Sympozjum naukowo-samorządowe „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu" w Bydgoszczy, które stało się forum najważniejszych dysput naukowych o drogach wodnych.

2007 – Zespół ds. MDW E 70 rozpoczął pracę  

We wrześniu 2007 r. rozpoczął pracę Międzywojewódzki Zespół Roboczy ds. MDW E 70, powołany przez marszałków sześciu województw. Jego skład tworzą: Marek Beer (wielkopolskie), Maciej Krużewski (kujawsko-pomorskie), Zbigniew Ptak (pomorskie), Jerzy Wcisła (warmińsko-mazurskie), Danuta Wujaszek (lubuskie), Piotr Zegan (zachodniopomorskie). Przewodniczącym zespołu został Z. Ptak, wiceprzewodniczący J. Wcisła, a województwo zachodniopomorskie nie podjęło działań w ramach porozumienia.
W dniach 8-9 listopada odbyły się pierwsze warsztaty Zespołu, zatytułowane Zagospodarowania Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej. Warsztaty składały się z trzech części, w ramach których przedstawiono 17 referatów, przedstawiających m.in. stan dróg wodnych w poszczególnych regionach. Referaty opublikowano w książce „Zagospodarowanie MDW E 70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki".
4 grudnia 2007 roku Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbyło się I Sympozjum naukowo-samorządowe „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansa dla gospodarki regionu". Podczas obrad przedstawiono stan polskiej żeglugi śródlądowej, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka łączącego Wisłę i Odrę, stanowiącego część Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

2006 – Deklaracja współpracy i memoriał do Rządu RP

5 sierpnia w Kątach Rybackich marszałkowie województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego podpisali Deklarację Współpracy w sprawie rozwoju wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski.
Deklaracja zapoczątkowała utworzenie Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70.10 lat po opublikowaniu Konwencji AGN o wielkich europejskich szlakach śródlądowych o międzynarodowym znaczeniu, marszałkowie wystąpili z Memoriałem do Rządu RP o ratyfikowanie tejże konwencji przez Polskę.
W memoriale wskazywano, że – poza znaczeniem transportowym – należy wykorzystać walory turystyczne dróg wodnych składających się na MDW E 70.Jednym z orędowników działań na rzecz aktywizacji dróg śródlądowych w Polsce od początku był marszałek senatu RP Maciej Płażyński.

Partnerzy Partnerzy