view

Przewozy transportowe

Udział transportu śródlądowego w przewozach ładunków ogółem w okresie 2000-2010 zmniejszył się z 0,8% do 0,3%. Udział polskiego odcinka MDW E 70 w tych przewozach wynosił: 2,0-3,4 % w l. 2006-2008 i 9 % w l. 2009-2010.

W 2010 roku przewozy żeglugą śródlądową w regionie MDW E-70 wyniosły 456 tys. ton i prawie wyłącznie miały charakter lokalny, o czym świadczy średnia odległość przewozów wynosząca zaledwie 4 km.Szansą na zmianę tej sytuacji jest aktywizacja polskiej części MDW E 70, która stworzy nowoczesną alternatywę dla przewozu grup ładunków naturalnie przeznaczonych do transportu wodnego.

Ważną cechą żeglugi śródlądowej jest skomunikowanie ośrodków w głębi kraju z dużymi portami morskimi, a poprzez nie z rynkami zamorskimi. Wykorzystanie transportu rzecznego może przyczynić się również do przeniesienia na drogi wodne części ruchu tranzytowego w układzie Wschód-Zachód, dzięki możliwościom jakie stwarza port morski w Elblągu. Za sprawą rewitalizacji MDW E 70 port ten będzie mógł obsługiwać tranzyt pomiędzy Niemcami a Obwodem Kaliningradzkim, jak również krajami nadbałtyckimi (Litwą, Łotwą i Estonią) i Federacją Rosyjską.Zgodnie z przyjętymi założeniami wyraźna poprawa parametrów tej drogi wodnej nastąpi do 2017 roku, a do 2025 cały odcinek połączenia Wisła–Odra zostanie dostosowany do parametrów II klasy, a odcinek dolnej Wisły – do IV klasy drogi wodnej. Założenia te są częściowo zbieżne z „Programem rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce".

Do 2017 r. powinien zostać osiągnięty poziom przewozów 2,5 mln ton rocznie na odcinku Odra-Wisła i 3 mln ton na dolnej Wiśle, a po osiągnięciu parametrów II klasy poziom przewozów powinien wzrosnąć do poziomu 8,5 mln ton w ciągu 5 lat (w tym 4 mln ton na połączeniu Wisły z Odrą i 4,5 mln ton na dolnej Wiśle).

Na podstawie danych zespołu portowego Szczecin-Świnoujście oparto prognozy dla przewozów realizowanych w relacjach z portami morskimi. Z tego portu barkami transportuje się 1,1-1,6 mln ton rocznie, co stanowi 8,2-11,3 % przewozów ogółem. Dla portu w Gdańsku przyjęto osiągnięcie do 2025 roku wskaźnika udziału 10% przewozów szlakiem MDW E 70, co przekłada się na ok. 3 mln ton przewozów dolną Wisłą.Przyjęto też założenie, że pomiędzy Bydgoszczą a Kostrzynem w strukturze kierunkowej, 50% będą stanowić przewozy pomiędzy portami E70, 40% w relacjach pomiędzy portami morskimi, a 10% przewozy międzynarodowe.

Żegluga kontenerowa, ze względu na niewielkie prześwity pod mostami i klasy dróg śródlądowych w I etapie (do 2025 r.) będzie mogła odbywać się w dolnym odcinku Odry: od Kostrzyna do Świnoujścia oraz na Wiśle: od Torunia do Gdańska. Natomiast w II etapie, którego realizacja przewidywana jest na rok 2047, żegluga kontenerowa będzie mogła odbywać się na Odrze: od Gliwic do Świnoujścia i na Wiśle: od Warszawy do Gdańska.

Prognozuje się osiągnięcie przeładunków kontenerowych (w TEU) w niektórych portach śródlądowych MDW E 70 na poziomie (port: I etap – II etap):

Toruń: 1.123 – 6.991,

Bydgoszcz : 1.746 – 10.808,

Grudziądz: 1.228 – 7.299,

Tczew: 294 – 1.617,

Kostrzyn nad Odrą/Gorzów Wlkp.: 1.120 – 7.208,

Razem : 5.511 – 33.923.

Przewiduje się, że porty śródlądowe mogą pełnić funkcje obsługi dużych aglomeracji miejskich i ośrodków przemysłowych oraz tzw. „suchych portów".

Średnia odległość przewozowa w latach 2017-2025 w przewozach międzynarodowych wyniesie 200 km, a w krajowych 50 km. Po 2025 roku ta wartość wzrośnie do 100 km (po poprawie parametrów żeglugowych na dolnej Noteci). Szacowana praca przewozowa wyniesie docelowo 890 mln tkm rocznie.

podst. źródło: Analiza społeczno-ekonomiczna dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód- wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski)".

Galeria zdjęć:

Partnerzy Partnerzy