view

Priorytety i działania rewitalizacji MDW E70

Priorytet 1

Dostosowanie polskiego odcinka planowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Odra – Warta – Noteć – Kanał Bydgoski - Brda – Wisła – Nogat – Kanał Jagielloński – Zalew Wiślany) do parametrów co najmniej II klasy technicznej dróg wodnych, z zagwarantowaniem przez minimum 240 dni w roku bezpiecznej, całodobowej żeglugi  

Działanie 1.1:

Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra poprzez wykonanie szeroko zakrojonych robót czerpalnych, modernizacje istniejących śluz i jazów oraz usunięcie barier technicznych umożliwiające pełne spełnienie warunków minimum II klasy technicznej dróg wodnych dostosowanej do uprawiania całodobowej żeglugi. Jest to najważniejszy etap całościowej rewitalizacji MDW E70, gdyż bez jego wykonania nie można mówić o tworzeniu jakichkolwiek systemowych rozwiązań w dziedzinie ruchu turystycznego, rewitalizacji portów handlowych, czy przywróceniu regularnej żeglugi towarowej.  

Działanie 1.2:

Przebudowa koryta dolnej Wisły na odcinku Silno (ujście rz. Tążyny) - Bydgoszcz - Fordon – Przegalina do pełnych parametrów II klasy technicznej dróg wodnych z przygotowaniem geometrii szlaku wodnego odpowiadającego wymogom IV klasy technicznej dróg wodnych  

Działanie 1.3:

Modernizacja Odry granicznej jako odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów III klasy technicznej drogi wodnej jako polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70  

Działanie 1.4:

Budowa przekopu przez Mierzeje Wiślaną oraz poprawa dostępu żeglugowego do portów Zalewu Wiślanego wraz z przebudową torów podejściowych do portów w: Kątach Rybackich, Krynicy Morskiej, Piaskach, Starej Pasłęce, Fromborku, Tolkmicku, Suchaczu i Kamienicy  

Działanie 1.5:

Przebudowa rzeki Szkarpawy do parametrów IV klasy technicznej dróg wodnych wraz z budową nowej śluzy Gdańska Głowa, jako połączenie portów morskich Gdańsk i Elbląg, pogłębienie Nogatu wraz z remontem i modernizacją stopni wodnych oraz modernizacja Wisły Królewieckiej do parametrów II klasy    

Priorytet 2:

Budowa systemu portów turystycznych, przystani, pomostów cumowniczych wraz z jednolitym systemem informacji i identyfikacji wizualnej polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego  

Działanie 2.1:

Budowa sieci portów bazowych, przystani i pomostów cumowniczych zapewniających bezpieczne i wygodne uprawianie wszystkich rodzajów żeglugi turystycznej i sportowej na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

Działanie 2.2:

Kompleksowa rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego poprzez budowę systemu przystani turystycznych, sieci przystanków tramwaju wodnego oraz innych obiektów rekreacji i sportów wodnych  

Działanie 2.3:

Zagospodarowanie turystyczne poprzez rewitalizację istniejących basenów portowych i bulwarów w Toruniu  

Działanie 2.4:

Budowa i rozbudowa obiektów zaplecza usług turystycznych zlokalizowanych wokół portów, przystani i pomostów cumowniczych wzdłuż polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70  

Działanie 2.5:

Stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej zintegrowanego w systemem informacji i identyfikacji wizualnej współdziałającego z informatycznym systemem nadzoru i zarządzania ruchem na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70    

Priorytet 3:

Przywrócenie regularnej żeglugi towarowej poprzez rewitalizacje istniejącej i budowę nowej infrastruktury przeładunkowo – logistycznej śródlądowych portów handlowych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70    

Działanie 3.1:

Poprawa dostępu drogowego i kolejowego wraz z rozbudową systemów infrastruktury technicznej śródlądowych portów handlowych   Działanie 3.2: Budowa infrastruktury śródlądowych portów handlowych  

Działanie 3.3:

Budowa infrastruktury multimodalnego węzła transportowo - logistycznego wraz z terminalem kontenerowym w Bydgoszczy – Łęgnowie lub w Czerniewicach – Brzozie k. Torunia   Działanie 3.4: Restrukturyzacja terenów portowo – przemysłowych nad Martwą Wisłą w rejonie aglomeracji trójmiejskiej  

Działanie 3.5:

Budowa lokalnych centrów logistyki rolnictwa zlokalizowanych w śródlądowych portach handlowych  

Działanie 3.6.:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portu morsko – rzecznego w Elblągu    

Priorytet 4:

Turystyka wodna, towarowa żegluga śródlądowa oraz ochrona przyrody i dziedzictwo kulturowe elementami zrównoważonego rozwoju miast i gmin położonych przy MDW E70    

Działanie 4.1:

„Kompleksowa rewitalizacja na cele rekreacyjne stref nadwodnych (waterfrontów) w miastach położonych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70".  

Działanie 4.2:

Aktywizacja gospodarcza i uzbrojenie atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie miast w sąsiedztwie dróg wodnych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70  

Działanie 4.3:

Budowa systemu ścieżek rowerowych, szlaków jazdy konnej i turystyki samochodowej wzdłuż dróg wodnych wchodzących w skład polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70  

Działanie 4.4:

Wspieranie i promocja ekologicznych i tradycyjnych form gospodarki rolnej realizowanej w ramach programów rolno – środowiskowych w dolinach Warty, Noteci, dolnej Wisły i Żuław, jako systemu atrakcji turystycznych i poszerzenia oferty sektora agroturystycznego  

Działanie 4.5:

Konserwacja i udostępnianie zasobu walorów przyrodniczych i kulturowych zlokalizowanych wzdłuż polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 poprzez tworzenie systemu lokalnych organizacji turystycznych oraz innych organizacji pozarządowych mających na celu działanie na rzecz dziedzictwa naturalnego i kulturowego

 

Priorytet 1

Dostosowanie polskiego odcinka planowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Odra – Warta – Noteć – Kanał Bydgoski - Brda – Wisła – Nogat – Kanał Jagielloński – Zalew Wiślany) do parametrów co najmniej II klasy technicznej dróg wodnych, z zagwarantowaniem przez minimum 240 dni w roku bezpiecznej, całodobowej żeglugi

 

Działanie 1.1:

Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra poprzez wykonanie szeroko zakrojonych robót czerpalnych, modernizacje istniejących śluz i jazów oraz usunięcie barier technicznych umożliwiające pełne spełnienie warunków minimum II klasy technicznej dróg wodnych dostosowanej do uprawiania całodobowej żeglugi.

Jest to najważniejszy etap całościowej rewitalizacji MDW E70, gdyż bez jego wykonania nie można mówić o tworzeniu jakichkolwiek systemowych rozwiązań w dziedzinie ruchu turystycznego, rewitalizacji portów handlowych, czy przywróceniu regularnej żeglugi towarowej.

 

Działanie 1.2:

Przebudowa koryta dolnej Wisły na odcinku Silno (ujście rz. Tążyny) - Bydgoszcz - Fordon – Przegalina do pełnych parametrów II klasy technicznej dróg wodnych z przygotowaniem geometrii szlaku wodnego odpowiadającego wymogom IV klasy technicznej dróg wodnych

 

Działanie 1.3:

Modernizacja Odry granicznej jako odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów III klasy technicznej drogi wodnej jako polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

 

Działanie 1.4:

Budowa przekopu przez Mierzeje Wiślaną oraz poprawa dostępu żeglugowego do portów Zalewu Wiślanego wraz z przebudową torów podejściowych do portów w: Kątach Rybackich, Krynicy Morskiej, Piaskach, Starej Pasłęce, Fromborku, Tolkmicku, Suchaczu i Kamienicy

 

Działanie 1.5:

Przebudowa rzeki Szkarpawy do parametrów IV klasy technicznej dróg wodnych wraz zbudową nowej śluzy Gdańska Głowa, jako połączenie portów morskich Gdańsk i Elbląg,pogłębienie Nogatu wraz z remontem i modernizacją stopni wodnych oraz modernizacja WisłyKrólewieckiej do parametrów II klasy

 

 

Priorytet 2:

Budowa systemu portów turystycznych, przystani, pomostów cumowniczych wraz z jednolitym systemem informacji i identyfikacji wizualnej polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego

 

Działanie 2.1:

Budowa sieci portów bazowych, przystani i pomostów cumowniczych zapewniających bezpieczne i wygodne uprawianie wszystkich rodzajów żeglugi turystycznej i sportowej na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

Działanie 2.2:

Kompleksowa rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego poprzez budowę systemu przystani turystycznych, sieci przystanków tramwaju wodnego oraz innych obiektów rekreacji i sportów wodnych

 

Działanie 2.3:

Zagospodarowanie turystyczne poprzez rewitalizację istniejących basenów portowych i bulwarów 
w Toruniu

 

Działanie 2.4:

Budowa i rozbudowa obiektów zaplecza usług turystycznych zlokalizowanych wokół portów, przystani i pomostów cumowniczych wzdłuż polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

 

Działanie 2.5:

Stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej zintegrowanego w systemem informacji i identyfikacji wizualnej współdziałającego z informatycznym systemem nadzoru i zarządzania ruchem na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

 

 

Priorytet 3:

Przywrócenie regularnej żeglugi towarowej poprzez rewitalizacje istniejącej i budowę nowej infrastruktury przeładunkowo – logistycznej śródlądowych portów handlowych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

 

 

Działanie 3.1:

Poprawa dostępu drogowego i kolejowego wraz z rozbudową systemów infrastruktury technicznej śródlądowych portów handlowych

 

Działanie 3.2:

Budowa infrastruktury śródlądowych portów handlowych

 

Działanie 3.3:

Budowa infrastruktury multimodalnego węzła transportowo - logistycznego wraz z terminalem kontenerowym w Bydgoszczy – Łęgnowie lub w Czerniewicach – Brzozie k. Torunia

 

Działanie 3.4:

Restrukturyzacja terenów portowo – przemysłowych nad Martwą Wisłą w rejonie aglomeracji trójmiejskiej

 

Działanie 3.5:

Budowa lokalnych centrów logistyki rolnictwa zlokalizowanych w śródlądowych portach handlowych

 

Działanie 3.6.:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portu morsko – rzecznego w Elblągu

 

 

Priorytet 4:

Turystyka wodna, towarowa żegluga śródlądowa oraz ochrona przyrody i dziedzictwo kulturowe elementami zrównoważonego rozwoju miast i gmin położonych przy MDW E70

 

 

Działanie 4.1:

„Kompleksowa rewitalizacja na cele rekreacyjne stref nadwodnych (waterfrontów) w miastach położonych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70".

 

Działanie 4.2:

Aktywizacja gospodarcza i uzbrojenie atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie miast w sąsiedztwie dróg wodnych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

 

Działanie 4.3:

Budowa systemu ścieżek rowerowych, szlaków jazdy konnej i turystyki samochodowej wzdłuż dróg wodnych wchodzących w skład polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

 

Działanie 4.4:

Wspieranie i promocja ekologicznych i tradycyjnych form gospodarki rolnej realizowanej w ramach programów rolno – środowiskowych w dolinach Warty, Noteci, dolnej Wisły i Żuław, jako systemu atrakcji turystycznych i poszerzenia oferty sektora agroturystycznego

 

Działanie 4.5:

Konserwacja i udostępnianie zasobu walorów przyrodniczych i kulturowych zlokalizowanych wzdłuż polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 poprzez tworzenie systemu lokalnych organizacji turystycznych oraz innych organizacji pozarządowych mających na celu działanie na rzecz dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Partnerzy Partnerzy