view

Dokumenty poziomu europejskiego

1.      Konwencja AGN – w języku angielskim - Podpisany 19 stycznia  1996 roku w Genewie  Europejskie porozumienie  dot. głównych śródlądowych   szlaków   wodnych   o   znaczeniu   międzynarodowym   (AGN) to podstawowy   dokument,   wskazujący   na   kierunki   rozwoju   sieci   dróg wodnych śródlądowych w Europie, którego celem jest: wprowadzenie ram prawnych, które   ustalą skoordynowany   plan   dla   rozwoju   i   budowy   sieci   śródlądowych   dróg wodnych   o międzynarodowym   znaczeniu,   opartej   o   uzgodnione   parametry infrastrukturalne i eksploatacyjną. Sieć   ujęta   w  Konwencji   AGN  podzielona   jest   na   dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km i łączy porty 37 krajów   europejskich   między   sobą.(Organizacja Narodów Zjednoczonych, r. 1996, s. 90).  

2.      Biała księga. Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.: czas wyborów. -    Agenda działań na rzecz transportu europejskiego do 2010 roku. Bardzo ważny dokument z perspektywy rozwoju transportu śródlądowego, gdyż opracowanie wskazuje na ogromne koszty nierównowagi form transportowych i groźbę zahamowania rozwoju gospodarczego w Europie, jeśli nie podejmie się działań na rzecz równoważenia transportu, poprzez wprowadzanie form intermodalnych i stymulowania rozwoju przewozów drogami wodnymi (Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela r. 2001, s. 100).  

3.      Komunikat Komisji w Sprawie promocji Żeglugi śródlądowej „NAIADES"  – Zintegrowany Europejski Program Działania na Rzecz Żeglugi Śródlądowej.  -      W 2006 roku Komisja Wspólnot Europejskich przyjęła Program NAIDES, który  skupia się na pięciu uzależnionych od siebie, strategicznych obszarach polityki w   zakresie   żeglugi śródlądowej,   które   obejmują:   rynek,   flotę,   zatrudnienie   i kwalifikacje,   wizerunek oraz   infrastrukturę .  Wskazuje  działania   na   lata   2006-13. Można je podzielić na środki o charakterze legislacyjnym, środki koordynujące oraz środki wspierania (Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela r. 2006, s. 17).  

4.      Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich. Utrzymać Europę w ruchu. Zrównoważone mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. -  Komunikat potwierdza aktualność Białej Księgi z 2001 roku, wskazując, że ma ona bardziej długofalowy charakter niż do 2010 roku, i jest zbieżna z celami Agendy lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wskazuje, że w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej do 25 członków, należy zaktualizować dokument z 2001 r. Komunikat stwierdza, że rynek wewnętrzny Unii Europejskiej oczekuje , że w przyszłości wprowadzanie założeń z Białej Księgi będzie korzystne dla transportu kolejowego i wodnego, które staną się bardziej konkurencyjne, szczególnie na dłuższych trasach (Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela, r. 2006, s. 34).

5.      Wykaz wspólnotowych wodnych dróg śródlądowych. - Usystematyzowany wykaz europejskich dróg wodnych, z podziałem na cztery regiony europejskie i poszczególne państwa, ze wskazaniem jaki odcinek ma znaczenie żeglugowe (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303 E/168, r. 2006, s. 21).  

6.      Biała księga transportu. Plan utworzenia jednolitego  europejskiego obszaru transportu. Dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. -   W 2011 roku została przyjęta kolejna Biała Księga dotycząca polityki transportowej UE. Dokument jest próbą nakreślenia ram strategii działań dla niemalże całego kontynentu europejskiego i jego 500 mln obywateli w perspektywie do 2050 roku. Zaleca zmniejszenie energochłonności transportu, przeniesienie przewozów na odległości powyżej 300 km na kolej, wzmocnienie bazy multimodalnej i stosowanie inteligentnych form zarządzania oraz pozyskiwanie czystej energii dla transportu. Multimodalność – gł. koleje i żegluga śródlądowa – powinna wyprzeć z dróg kołowych co najmniej 50% przewozów kołowych na odległości większe niż 300 km (Rada Unii Europejskiej, Bruksela; r. 2011; s. 35).


Partnerzy Partnerzy