SPOTKANIE KIEROWNICTWA WÓD POLSKICH Z PRZEDSTAWICIELAMI ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. POLSKIEGO ODCINKA MDW E70

SPOTKANIE KIEROWNICTWA WÓD POLSKICH Z PRZEDSTAWICIELAMI ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. POLSKIEGO ODCINKA MDW E70

fot. PGW WP
11.03.2019
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
11.03.2019

W dniu 6 marca 2019 roku w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie bieżącego utrzymania, eksploatacji oraz przygotowania do sezonu żeglarskiego 2019, szlaku wodnego na połączeniu Odra – Wisła.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Wód Polskich, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku oraz członkowie Zespołu roboczego ds. MDW E70.

Podczas rozmów przedstawiono dotychczasowe zaangażowanie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego w rewitalizację polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Z kolei Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie omówił zakres funkcjonowania PGW Wody Polskie oraz priorytety działań w gospodarce wodnej. Poinformował również o planowanym oddaniu do użytkowania śluzy Okole w III kw. 2019 r. Ograniczone śluzowanie dla jednostek turystycznych (w ramach prób technicznych) możliwe będzie już na przełomie kwietnia i maja 2019 roku. Następnie dyrektorzy RZGW przedstawili podejmowane działania, związane z utrzymywaniem szlaku wodnego na połączeniu Odra – Wisła, w ramach dostępnych środków, które dotyczyły: sondowania szlaku, poprawy oznakowania nawigacyjnego, zakupu sprzętu do koszenia roślinności, likwidowania lokalnych mielizn, itp. Zaprezentowano również plany, które mogą w najbliższych latach poprawić warunki nawigacyjne na ww. szlaku. Katalog działań dotyczy m.in. remontu śluz, bieżących prac utrzymaniowych, likwidacji tzw. „wąskich gardeł”, które uniemożliwiają żeglugę oraz dostosowanie rzeki Noteci na odcinku Kanał Bydgoski – ujście Drawy do II klasy żeglowności.

W czasie spotkania dyskutowano również o konieczności publikacji na stronie internetowej PGW Wody Polskie, bieżących komunikatów nawigacyjnych oraz informacji o utrudnieniach dla żeglugi (w związku z prowadzonymi inwestycjami), również w języku angielskim. Wspomniano o potrzebie zamieszczenia o odnośników do ww. komunikatów na stronach internetowych podmiotów, związanych z rozwojem i promocją turystki wodnej w Polsce.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu