II KONGRES ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

II KONGRES ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

fot. Rafał Wasil
26.09.2019
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
26.09.2019

18 września 2019 roku w Opolu odbył się po raz drugi Kongres Żeglugi Śródlądowej. Wydarzenie to zgromadziło blisko 800 osób, którzy mieli okazję uczestniczyć w 12 panelach dyskusyjnych dotyczących takich tematów jak: atuty i ograniczenia śródlądowej żeglugi pasażerskiej, racjonalna gospodarka wodna, turystyka wodna, innowacje i zarządzanie drogami wodnymi, zagospodarowanie rzek w miastach, czy rozwój kompetencji zawodowych w żegludze śródlądowej.

Dużo miejsca poświecono programom rozwoju dróg wodnych. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przyszłym roku powinny zakończyć się prace nad przygotowaniem programów dróg wodnych na Odrze i Wiśle, które w 2021 roku mogą być przyjęte przez rząd. Obecnie są wykonywane analizy ekonomiczne. Zostaną również opracowane analizy dla projektu Odra-Dunaj-Łaba. W 2020 roku przeprowadzone zostaną także konsultacje społeczne dotyczące wspomnianych programów związanych z inwestycjami na rzekach.

W pierwszej części kongresu odbyła się dyskusja dotycząca finansowania transportu wodnego śródlądowego w kolejnej perspektywie finansowej UE. W panelu uczestniczyli przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszających użytkowników i administratorów śródlądowych dróg wodnych, Komisji Europejskiej, holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki Wodnej oraz MGMiŻŚ, którzy zastanawiali się nad kształtem pożądanych kierunków rozwoju oraz ich priorytetów.

Z kolei w dyskusji o stanie turystyki wodnej w Polsce prelegenci zaprezentowali tendencje i kierunki rozwoju śródlądowej żeglugi pasażerskiej, jachtingu, hausbotów czy kajakarstwa.

Natomiast w konferencji dotyczącej Odrzańskiej Drogi Wodnej zaprezentowano szereg specjalistycznych analiz dotyczących kwestii hydrotechnicznych i modelowania, które wskazały potencjalne lokalizacje nowych piętrzeń na odcinku Odry. Uczestnicy panelu mogli również wysłuchać, w jaki sposób ekohydrologia – nauka integrująca procesy hydrologiczne, biologiczne i biogeochemiczne, może przyczynić się do trwałego zrównoważonego zagospodarowania zlewni rzek ze specjalnym uwzględnieniem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej EU.

W panelu pt. „Miasto i gmina nad rzeką” na przykładzie Głogowa, Raciborza i Brzegu zaprezentowano, możliwości rozwoju, wynikające z lokalizacji danej miejscowości w pobliżu drogi wodnej. Przedstawiono również doświadczenia regionów w obszarze współpracy na rzecz rewitalizacji polskiego odcinka E40 i E70.

W części wystawienniczej, uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się z produktami polskich stoczni jachtowych, sprzętem policji wodnej i służb ratunkowych oraz ofertami firm turystycznych i regionów. Swoje stoiska miały także centra promocji, uczelnie i szkoły żeglugi śródlądowej, a także administracja dróg wodnych.

Warto podkreślić, że tegoroczna impreza odbywała się pod hasłem „w stronę korzyści”. Jest to kontynuacja dialogu o przyszłości polskiej żeglugi śródlądowej. To również platforma spotkań przedstawicieli międzynarodowych i krajowych instytucji oraz ekspertów i interesariuszy zajmujących się m.in. transportem wodnym śródlądowym oraz jego ujęciem w gospodarczym wykorzystaniu rzek, stanowiącym jeden z aspektów prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej.

 

Galeria zdjęć: 

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu