deklaracja_mdw_e70_tolkmicko

Podpisanie deklaracji o współpracy w sprawie MDW E70 na terenie Polski

Aktywizacja gospodarcza to jedno z głównych założeń deklaracji programowej w sprawie działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na lata 2023-2030, jaką w dniu 1 czerwca br. w Tolkmicku podpisali marszałkowie pięciu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

 

Możliwość ożywienia żeglugi śródlądowej i aktywizacja turystyki wodnej na drogach wodnych będących częścią polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionów położonych wzdłuż tego szlaku.

Silne przekonanie o słuszności działań na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce zaowocowało ponadregionalną współpracą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Unikalna inicjatywa samorządów trwająca już przeszło 15 lat, ma na celu przezwyciężenie wieloletniej niemożności w dziedzinie żeglugi śródlądowej i rozwoju turystyki wodnej. Jest inicjatywą marszałków pięciu województw Polski, skupioną wokół idei rewitalizacji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

Priorytetami dalszej współpracy w ramach nowej deklaracji będą między innymi:
1) wykorzystanie potencjału MDW E70 dla rozwoju gospodarczego województw sygnatariuszy zarówno na obszarze turystycznym jak i transportowym,
2) wykreowanie sieciowego produktu turystycznego MDW E70, wykorzystującego unikatowe walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe województw w strefie oddziaływania drogi wodnej E70,
3) dążenie do opracowania i wdrożenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kompleksowego programu użeglownienia polskiego odcinka MDW E70,
4) wspólne aplikowanie o środki unijne na rzecz MDW E70,
5) podejmowanie działań umożliwiających w krótkiej perspektywie czasowej żeglugę turystyczną na polskim odcinku MDW E70, w tym likwidację tzw. „wąskich gardeł”,
6) uwzględnianie w pracach nad rewitalizacją polskiego odcinka MDW E70 zintegrowanego podejścia do zagospodarowania dróg wodnych w kontekście rozwoju transportu w tym potrzeb i planów intensywnej rozbudowy możliwości przeładunkowych portów morskich w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku, zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, ochrony środowiskowej, planowania przestrzennego, rozwoju miast czy turystyki,
7) organizacja współpracy środowisk zainteresowanych rozwojem MDW E70.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu