List intencyjny na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

List intencyjny na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

Fot. Łukasz Tokarczyk/UMWP

Ministerstwo Infrastruktury razem z PGW Wody Polskie oraz samorządami pięciu województw będą wspólnie działać na rzecz rozwoju turystyki wodnej i transportu na MDW E70. W tej sprawie został podpisany list intencyjny. Wydarzenie miało miejsce 11 czerwca 2024 r. w Gdańsku.

MDW E70 posiada potencjał transportowy i turystyczny, jednak w celu jego wykorzystania niezbędne jest wyeliminowanie przeszkód, takich jak przepłycenia, mielizny, zachwaszczenia w okresie letnim, brak lub błędne oznakowania nawigacyjne, niskie prześwity mostowe, zniszczone elementy zabudowy regulacyjnej – ostrogi, itp., które uniemożliwiają prowadzenie żeglugi. Kompleksowa rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 jest zadaniem niezwykle złożonym i kosztownym.

W 2006 roku powstała inicjatywa pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego służąca rewitalizacji i przywróceniu funkcji żeglownych na tej drodze wodnej. Postanowiono wspólnie pracować nad przywróceniem żeglugi turystycznej i towarowej, aby wspomóc aktywizację gospodarczą na obszarach leżących w zasięgu oddziaływania MDW E70. Działania podjęte w ostatnich latach przez sygnatariuszy Porozumień MDW E70 doprowadziły do powstania m.in. strategii programowej, koncepcji programowo – przestrzennej przedsięwzięcia, analizy środowiskowej (prognoza oddziaływania na środowisko) oraz projektu programu określonego w koncepcji programowo – przestrzennej.

Przez te kilkanaście lat, od momentu powstania zespołu ds. MDW E70 władze samorządowe podjęły wiele inwestycji, często we współpracy z podmiotami prywatnymi, które poprawiły infrastrukturę wodniacką. W kilku miastach zmodernizowano nabrzeża i nadrzeczne bulwary, wyremontowano stare bądź zbudowano nowe mariny i przystanie. W ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I i II” stworzono sieć portów i przystani żeglarskich na Wiśle, Nogacie, Szkarpawie i Zalewie Wiślanym. Ponadto powstały nowe przystanie będące lokalnymi ośrodkami wodniactwa w Gorzowie Wielkopolskim, Santoku, Czarnkowie, Drawsku, Nakle, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu. Wykonano również remonty kilku zabytkowych obiektów hydrotechnicznych na Noteci i Kanale Bydgoskim.

Te wszystkie działania znacząco przyczyniły się do poprawy infrastruktury wodnej i warunków żeglowania po MDW E70. Niejednokrotnie były motorem dla lokalnych inicjatyw gospodarczych oraz dalszych działań ożywiających turystykę.

Tym wszystkim przez lata podejmowanym wysiłkom wychodzi naprzeciw inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury. Podpisanie listu intencyjnego wyraża wolę wspólnego działania z samorządami pięciu województw, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, w tym Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku oraz Urzędem Żeglugi Śródlądowej. Celem tego jest przywrócenie i wykorzystanie możliwości Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz nadanie jej należnego miejsca na mapie turystycznej i transportowej Polski.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu