Pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania programu rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania programu rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

Fot. R. Wasil

W dniu 4 lipca 2024 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie prac Zespołu ds. opracowania programu rządowego określającego działania modernizacyjno – utrzymaniowe w przebiegu polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 pod kątem rozwiązania jego potencjału turystycznego, podnoszenia unikalnych walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych dla potrzeb aktywizacji żeglugi pasażerskiej i szeroko rozumianej turystyki wodnej.

Głównym tematem spotkania była prezentacja założeń dokumentu dot. ujęcia kwestii prawnych i powiązań z dokumentami strategicznymi i planistycznymi, diagnozy społeczno – gospodarczej, w tym charakterystyki żeglugi pasażerskiej i turystyki wodnej, określenia wizji programu i jego celów, wpływu programu na środowisko oraz opracowania listy projektów inwestycyjnych. Omówiono również zakładany horyzont czasowy realizacji programu, który przewiduje jego zakończenie do roku 2040.

W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego, Kujawsko – Pomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego.

Warto wspomnieć, że potrzeba aktywizacji gospodarczej i turystycznej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat, Szkarpawę, Elbląg oraz Zalew Wiślany zrodziła się 2006 roku. Dotychczas udało się zrealizować wiele projektów, które poprawiły znacznie stan infrastruktury wodnej m.in. zmodernizowano nabrzeża i zbudowano nowoczesne przystanie żeglarskie. Ponadto jednym z wyrazów nadania priorytetu tej drodze wodnej jest jej ujęcie w Krajowym Programie Żeglugowym do roku 2030 pn.: „Opracowanie kierunków rozwoju infrastruktury MDW E70”. Natomiast podpisanie w dniu 11  czerwca br.  listu intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i pięcioma województwami przyczyniło się do rozpoczęcia prac nad jego opracowaniem i wdrożeniem.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu