Turystyka MDW E70

1.      MDW E70. Przewodnik dla wodniaków - Praktyczny poradnik dla żeglarzy i nie tylko. Czytelnik znajdzie tu podstawowe informacje o drogach wodnych składających się na polską część szlaku MDW E70 oraz ciekawostki turystyczne. Sporo informacji dotyczy budowli hydrotechnicznych i charakterystyki rzek i kanałów. Znajdziemy tu nie tylko głębokości i szerokości tranzytowe, ale też parametry śluz, mostów oraz informacje o przeszkodach nawigacyjnych. Ważną częścią Przewodnika jest praktyczny informator z danymi kontaktowymi i alarmowymi do różnych instytucji (r. 2018, s. 110). 

2.      MDW E 70 – Miniprzewodnik - Pierwszy przewodnik popularyzujący polski odcinek MDW E 70. Publikacja przybliża wodniakom atrakcje turystyczne czekają dla amatorów spędzania wolnego czasu nad wodą. Przedstawiono także działania jakie są realizowane przez samorządy, potencjał turystyczny oraz informacje praktyczne dla turysty – wodniaka. Publikacja przygotowana na targi Wiatr i woda. (r. 2009, s. 24).  

3.      MDW E 70 - Relacja z rejsu MDW E 70 z Berlina na Zalew Wiślany - Relacja z pierwszego turystycznego rejsu po całym polskim odcinku MDW E 70. Rejs motorowodny trwał 12 dni i obejmował tzw. Pierścień Berliński i polski odcinek MDW E 70. Zapis stanu tej drogi wodnej w 2009 roku. I chociaż stan infrastruktury z czasem znacznie się poprawił, lektura ułatwi planowanie wypoczynku na MDW E70 (r. 2009, s. 28).  

4.      Ogólna koncepcja rozwoju MDW E 70 na odcinku Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego - Opracowanie powstałe w ramach Projektu zrealizowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie przy współudziale z Województwem Pomorskim i Obwodem Kaliningradzkim.  Po raz pierwszy Rosjanie  i  Polacy  metodycznie  zajęli  się  analizą  stanu  obecnego  i  możliwościami  rozwoju  w oparciu  o  walory  turystyczne  łączącego  ich  regiony  odcinka  MDW  E70. Zespoły ekspertów  polskich i rosyjskich wskazały 40 zadań, których realizacja może radykalnie zwiększyć potencjał turystyczny tego obszaru (Elbląg, Kaliningrad 2011, s. 107).   

Publikacje

1.      Warunki hydrologiczno-nawigacyjne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - publikacja stanowi oryginalny materiał oparty m.in. na licznych pracach terenowych pracowników Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, działającej przy Instytucie Geografii. Prezentuje wyniki badań odcinka drogi wodnej od Odry do Brdy, dolnej Wisły oraz szlaki wodne w obrębie delty Wisły. W monografii scharakteryzowano również aktualne parametry żeglugowe drogi wodnej, w tym warunki głębokościowe w szlaku nawigacyjnym, oznakowanie czy lokalizacje „wąskich gardeł". Ponadto wydawnictwo zawiera analizę danych hydrologicznych z ostatnich 30 lat, ocenę warunków zasilania na poszczególnych odcinkach drogi Wodnej oraz analizę sytuacji ekologicznej opartej na hydroekomorfologicznej ocenie drogi wodnej.

2.      Rola Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w rozwoju regionalnym i lokalnym - publikacja koncentruje się na zagadnieniach dotyczących wykorzystania szlaku wodnego, jakim jest MDW E70. Stanowiącego ważny element systemu komunikacyjnego i transportowego, a także posiadającego istotne walory turystyczne. Wpływającego na procesy rozwojowe w układzie regionalnym i lokalnym. Publikacja przedstawia zaangażowanie województw – sygnatariuszy porozumień MDW E70 w zakresie rewitalizacji wspominanej drogi wodnej, historię budowy drogi wodnej Odra-Wisła, czy też rozwój przestrzenny i strukturę wybranych miast nadrzecznych. Porusza również kwestie waterfront'ów miast, wzdłuż MDW E70. Istotną częścią wydawnictwa jest prezentacja produktów turystyki wodnej. W monografii podano analizie wybrane krajowe i regionalne strategie i plany rozwoju odnoszące się do śródlądowych dróg wodnych, a w szczególności MDW E70. Ponadto dokonano oceny stanu realizacji Koncepcji programowo-przestrzennej MDW E70 w układzie poszczególnych województw, pod kątem wybranych zadań inwestycyjnych dla rozwoju turystyki wodnej na polskim odcinku MDW E70.

Załączniki: 

Rola Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w rozwoju regionalnym i lokalnym

Warunki hydrologiczno-nawigacyjne polskiego odcinka MDW E70

Dokumenty programowe MDW E70

1.      Koncepcja programowo – przestrzenna MDW E70. - Jeden z podstawowych dokumentów dotyczących MDW E 70, stanowiący analizę stanu obecnego infrastruktury i uwarunkowań funkcjonowania dróg wodnych oraz potencjału gospodarczego regionów wzdłuż MDW E 70. Koncepcja jest wieloaspektowym spojrzeniem na rewitalizację dróg wodnych. Określony w strategii i koncepcji zakres działań inwestycyjnych stanowi jasno sformowaną wizję, czym mają być w przyszłości drogi wodne Odry, Warty, Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy, Wisły, Nogatu, Szkarpawy i Zalewu Wiślanego. Dokument wykonany w ramach pracy Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 (r. 2010, s.76).    

2.      Strategia programowa MDW E70. - Strategia wskazuje iż celem programu rewitalizacji jest dążenie do zrównoważonego rozwoju drogi wodnej MDW E70 na odcinku polskim, zarówno w aspekcie transportowym, jak i turystycznym. Pokazuje perspektywy rozwoju w aspekcie uwarunkowań: ekofizjograficznych, kulturowych, przyrodniczych, demograficznych i gospodarczych i określa priorytety. Dokument wykonany w ramach pracy Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 (r. 2010, s. 325).    

3.      Analiza środowiskowa MDW E70. - Przedmiotem opracowania jest oddziaływanie obiektów zawartych w Koncepcji programowo-przestrzennej MDW E70 na środowisko. W ramach Analizy zbadano uwarunkowania środowiskowe poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, wynikające z porozumień, konwencji, dyrektyw UE i innych dokumentów międzynarodowych oraz krajowych, z wyróżnieniem obszarów objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 lub objętych innymi formami ochrony. Wskazano możliwości realizacji Koncepcji w zgodzie z poszczególnymi elementami środowiska. Dokument wykonany w ramach pracy Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 (r. 2010, s. 121).  

 4.      Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów Drogą Wodną E70. - Opracowanie wskazuje na czynniki wpływające na popyt na przewozy ładunków i pasażerów, które wyznaczają m.in. tendencje zmian w zakresie popytu na przewozy, zmian struktury gałęziowej przewozów i rolę transportu wodnego śródlądowego w obsłudze potrzeb przewozowych. Zespół ekspercki - przy wyborze metodologii badań - zdecydował się na metodę mieszaną szacowania popytu, obejmującą: analizę tendencji europejskich, szacunki ekspertów związanych w branżą żeglugi śródlądowej oraz szacunki na podstawie informacji uzyskanych z wybranych, wiodących podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w rejonie MDW E70. Dokument wykonał na zlecenie Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 zespół w składzie: Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki, Aleksandra Gus-Puszczewicz (Sopot 2011, s. 146).    

5.      Analiza społeczno-ekonomiczna dla przedsięwzięcia rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70. - Opracowanie stanowi podstawę dla oceny zasadności ekonomicznej realizacji przedsięwzięcia użeglugowienia MDW E70. Jego przedmiotem jest identyfikacja, oszacowanie oraz analiza potencjalnych korzyści i kosztów społeczno-ekonomicznych, wynikających z rewitalizacji drogi wodnej, a związanych z rozwojem ruchu towarowego i pasażerskiego - w szczególności turystycznego. Dokument wykonany w ramach pracy Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E 70 (r. 2011, s. 73).

Dokumenty poziomu europejskiego

1.      Konwencja AGN – w języku angielskim - Podpisany 19 stycznia  1996 roku w Genewie  Europejskie porozumienie  dot. głównych śródlądowych   szlaków   wodnych   o   znaczeniu   międzynarodowym   (AGN) to podstawowy   dokument,   wskazujący   na   kierunki   rozwoju   sieci   dróg wodnych śródlądowych w Europie, którego celem jest: wprowadzenie ram prawnych, które   ustalą skoordynowany   plan   dla   rozwoju   i   budowy   sieci   śródlądowych   dróg wodnych   o międzynarodowym   znaczeniu,   opartej   o   uzgodnione   parametry infrastrukturalne i eksploatacyjną. Sieć   ujęta   w  Konwencji   AGN  podzielona   jest   na   dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km i łączy porty 37 krajów   europejskich   między   sobą.(Organizacja Narodów Zjednoczonych, r. 1996, s. 90).  

2.      Biała księga. Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.: czas wyborów. -    Agenda działań na rzecz transportu europejskiego do 2010 roku. Bardzo ważny dokument z perspektywy rozwoju transportu śródlądowego, gdyż opracowanie wskazuje na ogromne koszty nierównowagi form transportowych i groźbę zahamowania rozwoju gospodarczego w Europie, jeśli nie podejmie się działań na rzecz równoważenia transportu, poprzez wprowadzanie form intermodalnych i stymulowania rozwoju przewozów drogami wodnymi (Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela r. 2001, s. 100).  

3.      Komunikat Komisji w Sprawie promocji Żeglugi śródlądowej „NAIADES"  – Zintegrowany Europejski Program Działania na Rzecz Żeglugi Śródlądowej.  -      W 2006 roku Komisja Wspólnot Europejskich przyjęła Program NAIDES, który  skupia się na pięciu uzależnionych od siebie, strategicznych obszarach polityki w   zakresie   żeglugi śródlądowej,   które   obejmują:   rynek,   flotę,   zatrudnienie   i kwalifikacje,   wizerunek oraz   infrastrukturę .  Wskazuje  działania   na   lata   2006-13. Można je podzielić na środki o charakterze legislacyjnym, środki koordynujące oraz środki wspierania (Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela r. 2006, s. 17).  

4.      Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich. Utrzymać Europę w ruchu. Zrównoważone mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. -  Komunikat potwierdza aktualność Białej Księgi z 2001 roku, wskazując, że ma ona bardziej długofalowy charakter niż do 2010 roku, i jest zbieżna z celami Agendy lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wskazuje, że w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej do 25 członków, należy zaktualizować dokument z 2001 r. Komunikat stwierdza, że rynek wewnętrzny Unii Europejskiej oczekuje , że w przyszłości wprowadzanie założeń z Białej Księgi będzie korzystne dla transportu kolejowego i wodnego, które staną się bardziej konkurencyjne, szczególnie na dłuższych trasach (Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela, r. 2006, s. 34).

5.      Wykaz wspólnotowych wodnych dróg śródlądowych. - Usystematyzowany wykaz europejskich dróg wodnych, z podziałem na cztery regiony europejskie i poszczególne państwa, ze wskazaniem jaki odcinek ma znaczenie żeglugowe (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303 E/168, r. 2006, s. 21).  

6.      Biała księga transportu. Plan utworzenia jednolitego  europejskiego obszaru transportu. Dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. -   W 2011 roku została przyjęta kolejna Biała Księga dotycząca polityki transportowej UE. Dokument jest próbą nakreślenia ram strategii działań dla niemalże całego kontynentu europejskiego i jego 500 mln obywateli w perspektywie do 2050 roku. Zaleca zmniejszenie energochłonności transportu, przeniesienie przewozów na odległości powyżej 300 km na kolej, wzmocnienie bazy multimodalnej i stosowanie inteligentnych form zarządzania oraz pozyskiwanie czystej energii dla transportu. Multimodalność – gł. koleje i żegluga śródlądowa – powinna wyprzeć z dróg kołowych co najmniej 50% przewozów kołowych na odległości większe niż 300 km (Rada Unii Europejskiej, Bruksela; r. 2011; s. 35).

Dokumenty na poziomie krajowym

1.      Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce -  Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce. ◦      Pierwszy w ostatnim okresie kompleksowy raport o stanie polskich dróg wodnych. Celem raportu było dokonanie analizy uwarunkowań technicznych, organizacyjno-prawnych i ekonomicznych funkcjonowania żeglugi śródlądowej i infrastruktury dróg wodnych śródlądowych w Polsce. Na podstawie tej analizy wskazano główne problemy, jak i możliwości poprawy warunków działalności żeglugi śródlądowej w Polsce (Ecorys Rotterdam, Warszawa 2011, s. 282).  

2.      Mapa Śródlądowych Dróg Wodnych. Diagnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego w Polsce - Opracowanie obejmuje m.in. zagadnienia: uwarunkowanie infrastrukturalne rozwoju przewozów ładunków drogami wodnymi w krajach UE, transport wodny śródlądowy w obsłudze przewozów pasażerskich krajów UE, diagnozę stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce, możliwości rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Polsce w świetle tendencji unijnych uwarunkowań infrastrukturalnych a także warunki rozwoju żeglugi śródlądowej na polskich drogach wodnych (Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki; Sopot 2008 r, s. 82).  

3.      Ocena funkcjonowania funduszu żeglugi śródlądowej w latach 2002-2010 - Propozycja zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie funduszu. ◦      Opracowanie zostało dokonane głównie pod kątem odbiorcy systemu promocyjnego uregulowanego przepisami Funduszu. W dokumencie wskazano słabe i mocne strony mechanizmu wspierania polskich armatorów żeglugi śródlądowej z Funduszu Żeglugi Śródlądowej, oceniono także rolę organów obsługujących system promocji oraz fakt powołania Rady ds. Promocji. Wiele miejsca poświęcono także ocenie działalności Banku Gospodarstwa Krajowego (PTE o. Szczecin, r. 2010, s. 46).  

4.      Projekt polityki wodnej państwa do 2030 roku - Dokument jest kontynuacją i rozszerzeniem Strategii Gospodarki Wodnej zatwierdzonej przez Radę Ministrów w kwietniu 2005 r. Podobnie jak ona, określa podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. W załącznikach przedstawiono prognozę oddziaływania na środowisko oraz dokumenty na temat opracowania i dane tabelaryczne (KGW 2011, s. 360).  

5.      Natura 2000 a gospodarka wodna - Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w Polsce ciągle budzi obawy i prowokuje do zadawania pytań o możliwość realizacji jej wytycznych, bez ograniczeń dla rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych i całego kraju. Obszerne opracowanie odpowiada na wiele wątpliwości dotyczących tej tematyki, głównie w kontekście gospodarki wodnej kraju (Ministerstwo Środowiska, r. 2009, s. 118).  

6.      Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025 - Określenie wyzwań i zadań, które w dziedzinie transportu powinny zostać podjęte w perspektywie 2025 roku. Dokument wskazuje na konieczność wykorzystywania środków transportu mniej szkodliwych  dla środowiska, wskazuje na konieczność szybszego rozwijania transportu intermodalnego i śródlądowego. (Ministerstwo Infrastruktury, r. 2005, s. 37).  

7.      Strategia rozwoju transportu do 2020 roku ( perspektywa do 2030 roku) – projekt - Sektorowy dokument strategiczny, którego istotą jest przedstawienie   kierunków   rozwoju   transportu w Polsce  w   zgodności   z   celami   zawartymi   w Długookresowej  i Średniookresowej Strategii  Rozwoju  Kraju. SRT zawiera  diagnozę  obecnego  stanu  transportu  w  Polsce,  prognozę  rozwoju  przewozów, charakterystykę celów, koncepcję tworzenia zintegrowanego   systemu   transportu   w   Polsce, możliwości   wdrażania   nowoczesnych   technologii   w  transporcie, przedsięwzięcia konieczne dla poprawy bezpieczeństwa w transporcie i inne ważne składniki dla wprowadzania strategii. (Ministerstwo Infrastruktury, r. 2011, s. 98).   

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej - 22 listopada weszły w życie nowe przepisy, które regulują uprawianie turystyki wodnej. Zmiany wprowadziło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

9. Deklaracja Współpracy Marszałków Województw na rzecz aktywizacji regionów w celu wykorzystania potencjału turystycznego rzeki Wisły oraz poparcia prezydenckiego projektu zmiany ustawy Prawo wodne na rzecz ułatwienia realizacji inwestycji w postaci budowy i wytyczania szlaków rowerowych i pieszych w obszarze Wisły, w tym na wałach przeciwpowodziowych. - Dnia 7 sierpnia 2013 r. w Grudziądzu, marszałkowie ośmiu województw podpisali deklarację dotyczącą współpracy na rzecz poparcia prezydenckiego projektu ustawy umożliwiającej wytyczanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. W podpisaniu deklaracji wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski. Do deklaracji przystąpiły województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie i Świętokrzyskie. Podpisany w Grudziądzu dokument ma na celu działania na rzecz realizacji projektu Wiślanej Trasy Rowerowej, która ma szansę stać się narodowym produktem turystycznym. 

Partnerzy Partnerzy