view

O projekcie

Wieloletnie ograniczenia nakładów na drogi wodne powodują, że zaległości są duże i ich odrobienie nie jest możliwe bez określenia priorytetów i stworzenia długookresowego planu inwestycyjnego oraz zapewnienia źródeł finansowania tych prac.

Unikalną inicjatywą samorządową mającą na celu przezwyciężenie wieloletniej niemożliwości w dziedzinie żeglugi śródlądowej i rozwoju turystyki wodnej jest inicjatywa marszałków pięciu województw Polski północnej, skupiona wokół polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

Zgodnie z docelowym kształtem „Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana na terenie Polski MDW E70)", po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zadań powinny zostać rozwiązane następujące zagadnienia:

 1. budowa proekologicznego systemu multimodalnego transportu w turystyce, polegającego na stworzeniu dogodnych powiązań komunikacyjnych transportu samochodowego, kolejowego i wodnego, z równoczesną intensyfikacją turystyki rowerowej i pieszej,

 2. rozwój żeglugi jachtowej śródlądowymi i morskimi statkami żaglowymi oraz motorowymi na drodze E 70 i wodach Zalewu Wiślanego,

 3. rozbudowa infrastruktury portowej i zaplecza turystycznego przy Międzynarodowej Drodze Wodnej E70, uatrakcyjnienie turystyki zbiorowej poprzez umożliwienie zwiedzania obiektów o wysokich walorach kulturowych i przyrodniczych, usytuowanych w pobliżu szlaków wodnych.

 4. uatrakcyjnienie turystyki zbiorowej poprzez umożliwienie zwiedzania obiektów o wysokich walorach kulturowych i przyrodniczych, usytuowanych w pobliżu szlaków wodnych.

Proces wdrażania projektu został podzielony na 3 etapy, do realizacji w latach: 

I – 2010 – 2014

 1. wykonanie dokumentacji przedprojektowej (koncepcji programowo – przestrzennej, studium wykonalności, inwentaryzacji i obserwacji przyrodniczych, opracowań hydrologicznych);    

 2. przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych; 

 3. opracowanie programu rewitalizacji MDW E 70 i przeprowadzenie procedury strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko;  

 4. przeprowadzenie procedury legislacyjnej i uchwalenie Programu;  

 5. dokonanie zmian przepisów regulujących funkcjonowanie administracji dróg wodnych (np. zamykanie i otwieranie szlaku, godziny funkcjonowania śluz i mostów zwodzonych, system poboru opłat itp.); 

 6. zmiany legislacyjne umożliwiające JST zaangażowanie w budowę i zarządzanie infrastruktury towarowej żeglugi

 7. śródlądowej;

 8. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla najważniejszych zadań modernizacji infrastruktury technicznej MDW E 70 (odmulenie Noteci, modernizacja śluz, oznakowanie nawigacyjne i turystyczne).

II – 2015 – 2020

 1. budowa portów i przystani turystycznych

 2. odmulenie Kanału Bydgoskiego i Brdy (w granicach miasta Bydgoszczy) w ramach poprawy gospodarki  wodno – ściekowej miasta Bydgoszczy

 3. przebudowa ujściowego odcinka Wisły w ramach programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030"

 4. modernizacja infrastruktury portu morskiego w Elblągu - przebudowa Bulwaru Zygmunta Augusta wraz z budową mostów zwodzonych

 5. wykonywanie lokalnych remontów i przebudów infrastruktury dróg wodnych administrowanych przez RZGW Gdańsk i RZGW Poznań, finansowanych ze środków własnych Skarbu Państwa;

 6. realizacja przez inwestorów prywatnych niewielkich przystani turystyczno – rekreacyjnych, w ramach uzupełnienia istniejących obiektów noclegowo – wypoczynkowych;

 7. realizacja najważniejszych zadań modernizacji infrastruktury technicznej MDW E 70 (odmulenie Noteci wraz z zagospodarowaniem urobku, modernizacja śluz, oznakowanie nawigacyjne i turystyczne, poprawa dostępności drogowej);

 8. opracowanie dokumentacji przedprojektowej, środowiskowej, projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dolnej Wisły na odcinku Silno - Fordon – Przegalina;

 9. opracowanie dokumentacji przedprojektowej, środowiskowej, projektowo – kosztorysowej dla poprawy stosunków wodnych Doliny Noteci, celem zapewnienia odpowiednich głębokości tranzytowych przez cały sezon nawigacyjny;

 10. modernizacja i rozbudowa infrastruktury istniejących portów i przeładowni (Kostrzyn nad Odrą, Gorzów Wlkp., Krzyż, Ujście, Bydgoszcz, Malbork, Elbląg), jako lokalnych centrów logistyki rolnictwa i lokalnego przemysłu, jako obszarów aktywizacji gospodarczej;

 11. tworzenie turystycznych węzłów integracyjnych (multimodalnych) w pobliżu portów i przystani układu podstawowego (Kostrzyn n/O, Gorzów Wlkp., Drezdenko, Wieleń, Krzyż, Czarnków, Ujście, Nakło, Bydgoszcz - Fordon, Chełmno, Świecie, Grudziądz, Korzeniewo, Gniew, Biała Góra, Malbork, Elbląg, Tczew, Sobieszewo, Krynica Morska, Frombork);

III – 2021 – 2030

 1. realizacja przebudowy koryta dolnej Wisły na odcinku Silno - Fordon – Przegalina do parametrów IV klasy, docelowo jako odcinek międzynarodowej drogi wodnej E 40 Gdańsk – Odessa;

 2. budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Bydgoszczy w rejonie planowanego parku przemysłowego technologicznego na Łęgnowie;

 3. usunięcie barier technicznych na drodze wodnej Odra – Wisła do pełnych parametrów II klasy (przebudowa mostów drogowych i kolejowych, przebudowa komory śluzy Krostkowo, poprawa promieni łuków szlaku żeglugowego;

 4. poprawa stosunków wodnych Doliny Noteci, celem zapewnienia odpowiednich głębokości tranzytowych przez cały sezon nawigacyjny – budowa systemu melioracyjnego, zbiorników retencyjnych umożliwiających alimentacje drogi wodnej w okresach niskich stanów wód;

 5. budowa nowych portów i przeładowni powiązanych funkcjonalno – przestrzennie z terenami inwestycyjnymi oraz istniejącą bazą przemysłowo – składową, w zależności od koniunktury gospodarczej i lokalnego zapotrzebowania;

 6. przebudowa rzeki Szkarpawy do parametrów IV lub Va klasy jako połączenia portów morskich Gdańska i Elbląga oraz udostępnienia akwenu Zalewu Wiślanego dla jednostek śródlądowych o ładowności do 2000 ton.

Partnerzy Partnerzy