SPOTKANIE W MINISTERSTWIE GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SPRAWIE DROGI WODNEJ WISŁA-ODRA

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SPRAWIE DROGI WODNEJ WISŁA-ODRA

fot. Rafał Wasil
08.04.2019
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
08.04.2019

27 marca 2019 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW E70 poświęcone możliwości dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 między innymi do IV klasy żeglowności.

Na wstępie MGMiŻŚ poinformowało o postępach w przygotowaniu Programów Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Rzeki Wisły. Zaprezentowało również wyniki „Analizy sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”. W przypadku Wisły wstępne wyniki analizy transportowej pokazują, że opłacalne jest inwestowanie w ten szlak rzeczny, przy założeniu, że droga wodna będzie dostosowana, co mniej do IV klasy żeglowności a żegluga będzie możliwa, przez co najmniej 296 dni w ciągu roku. Przedstawiona prognoza wielkości i struktury ładunków dla transportu wodnego śródlądowego wskazała również duży potencjał lokalizacji przyszłych terminali towarowych w takich ośrodkach wiślanych jak: Gdańsk, Bydgoszcz – Solec Kujawski, Włocławek, Płock czy Warszawa.

Następnie przedstawiciele województwa kujawsko – pomorskiego w imieniu Zespołu MDW E70 zaprezentowali dotychczasowe efekty prac nad Studium przebiegu MDW E70 na odcinku Odra – Wisła. Przedstawiono analizę uwarunkowań funkcjonowania wskazanej drogi wodnej, będącej wstępem do dalszych pogłębionych prac nad opracowaniem właściwego dokumentu tj. ww. Studium, którego celem będzie ocena możliwości dostosowania drogi wodnej Odra-Wisła do wymogów Konwencji AGN (min. IV klasy drogi wodnej) na obszarze województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Ponadto w związku z podjęciem działań przez służby planowania przestrzennego i regionalnego wymienionych województw, omówiono stan prac w zakresie uszczegółowienia zapisów analizy uwarunkowań obszaru wraz z wyznaczeniem granicy opracowania oraz ustalenia harmonogramu dalszych prac. Sygnatariusze porozumień MDW E70, zadeklarowali gotowość, wspólnego z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podjęcia prac nad studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła oraz stałego współdziałania z administracją rządową w niniejszym temacie.

Na koniec spotkania przedstawicielom resortu żeglugi śródlądowej wręczono opracowanie tj. Studium lokalizacyjne dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Platforma multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru miasta Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski”, opracowanego w ramach międzynarodowego projektu EMMA (Interreg BSR). Dokument ten wskazuje na optymalna lokalizację budowy przyszłej platformy w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy i Gminy Solec Kujawski biorąc pod uwagę m.in. uwarunkowania geologiczne, środowiskowe, transportowe, ekonomiczne, finansowe, prawne czy też terenowe związane z przedsięwzięciem.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu