MIĘDZYNARODOWE TARGI I KONFERENCJA WATER EXPO POLAND 2019

MIĘDZYNARODOWE TARGI I KONFERENCJA WATER EXPO POLAND 2019

fot. Rafał Wasil
23.04.2019
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
23.04.2019

W dniach 10-11 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyły się po raz czwarty targi WaterWays Expo - jedyna w Polsce impreza wystawienniczo-konferencyjna, która dotyczy zagadnień związanych z wodami śródlądowymi i ich wykorzystaniem do celów gospodarczych, rekreacyjnych oraz ochrony przeciwpowodziowej.

W tegorocznej edycji uczestniczyli m. in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa, samorządów regionalnych i lokalnych, Zarządów portów morskich, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Żeglugi Śródlądowej, oraz parlamentarzyści, eksperci i naukowcy z zakresu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, inwestorzy, armatorzy, firmy wyspecjalizowane w budownictwie wodnym oraz rozwiązaniach projektowo-urbanistycznych.

Podczas sesji inauguracyjnej pod tytułem: Żegluga, gospodarka wodna i racjonalne wykorzystanie wody – czy Polska będzie największym placem budowy? uczestnicy spotkania omówili dotychczasowe problemy w w/w obszarach oraz możliwości finasowania działań zmierzających do ich likwidacji (w tym w ramach Programu infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Wskazano dobre praktyki racjonalnego wykorzystania wody i rozwoju systemów wodociągów, na przykładzie miasta stołecznego Warszawy i Tarnowskich Gór. Instytucja holenderska Netherlands Water Partnership podzieliła się doświadczeniami w zakresie: prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej, planowania procesów inwestycji w gospodarce wodnej oraz możliwościami realizacji inwestycji publicznych przez sektor prywatny. Strona rządowa przedstawiła inwestycje budowy kolejnych stopni wodnych na Odrze w Libiążu i Ścinawie oraz stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie, będące realizacją planów strategicznych – Programów Odrzańskiej i Wiślanej Drogi Wodnej. Na temat ostatniej z wymienionych inwestycji, wypowiedzieli się również eksperci i przedstawiciele Wód Polskich. Omówili szczegóły związane z planowaniem, finansowaniem i realizacją ww. inwestycji. Stopień Siarzewo ma zapewnić kompleksową ochronę przeciwpowodziową odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej. Realizacja ma przyczynić się do większej ochrony przed powodzią oraz łagodzenia skutków suszy. Umożliwi żeglugę śródlądową i rozwój turystyki. Plany dotyczące inwestycji przewidują również powstanie elektrowni wodnej na stopniu wodnym.

W trakcie sesji pod tytułem: Czy polskie samorządy otwierają się na rzeki? zostały zaprezentowane projekty samorządów regionalnych i lokalnych. Województwo Dolnośląskie przedstawiło projekty związane z przywróceniem Odrze funkcji transportowych, współgrających z inwestycjami przeciwpowodziowymi, prowadzonymi na rzece i jej dopływach. Województwo Kujawsko – Pomorskie zaprezentowało efekty współpracy międzyregionalnej na rzecz MDW E70 i E 40, wsparcie dla budowy stopienia wodnego w Siarzewie oraz projekt stworzenia portu multimodalnego Bydgoszcz – Solec Kujawski. Władze Kędzierzyna – Koźla pokazały, w jaki sposób odradza się zaniedbany port śródlądowy w mieście, który jeszcze w latach 70-tych XX w. był pod względem przeładunków drugim tego typu portem w Europie. Natomiast burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego wskazał dotychczasowe efekty zintegrowanego planu rewitalizacji elementu dziedzictwa kulturowego, na obszarze pilotażowym Projektu RESTAURA.

Podczas sesji dotyczącej Rynku żeglugi śródlądowej w Polsce – stan obecny i pespektywy, firma OT Logistics S.A. jedyny polski przewoźnik, który w 2018 r. rozpoczął regularne przewozy węgla Odrą do Wrocławia, podzieliła się swoimi doświadczeniami. Zdaniem Andrzeja Klimka – wiceprezesa OT Logistics S.A. konieczne jest dalsze, konsekwentne realizowanie rządowego programu odbudowy odrzańskiej drogi wodnej. Obecnie rzeka umożliwia transport od 30 do 45 dni w roku. Jednak, żeby przedsięwzięcie było opłacalne, żegluga Odrą powinna się odbywać, co najmniej 270 dni w roku. Podobna sytuacja występuje na pozostałych polskich drogach wodnych. Poza żeglugą na trasie Gliwice – Wrocław, firma obsługuje port morski w Szczecnie głownie z rynkiem niemieckim, jak i przewozy towarów na Zalewie Wiślanym (Elbląg – Kaliningrad).

Podczas sympozjum doszło również do zakłócenia wystąpień przez przedstawicieli Koalicji Ratujmy Rzeki, którzy protestowali przeciwko planom przekształcenia polskich rzek w kanały żeglugowe.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu