Będą likwidować „wąskie gardła” na drodze wodnej

Będą likwidować "wąskie gardła" na drodze wodnej

06.07.2022
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
06.07.2022

Spotkanie Zespołu MDW E70 dot. wypracowania ram współpracy z administracją państwową związanych z likwidowaniem barier tzw. „wąskich gardeł” odbyło się w dniu 5 lipca 2022 r. w Toruniu. Ważnym tematem spotkania było też podjęcie działań umożliwiających współpracę międzywojewódzką i rządową na rzecz rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70.

Cel spotkania było omówienie ram współpracy administracji samorządowej i państwowej w zakresie likwidacji barier tzw. „wąskich gardeł” na polskim odcinku MDW E70 oraz określenie działań zmierzających do przewrócenia żeglowności i gospodarczego wykorzystania dróg wodnych w Polsce.

Na wstępnie przedstawiono założenia i zasady podpisanego w dn. 1 czerwca br. Deklaracji o współpracy pięciu województw na rzecz rozwoju śródlądowej drogi wodnej E70. W dalszej części przedstawiono dotychczasowe działania Zespołu oraz uwarunkowania poszczególnych odcinków drogi wodnej.

W trakcie dyskusji poruszono listę tzw. „wąskich gardeł” połączenia wodnego Odra – Wisła – Zalew Wiślany tj. zarastanie dna koryta i zawężanie szlaku żeglugowego roślinnością wodną, przemiały, płycizny, zniszczone ostrogi, remonty śluz i mostów.  Zwrócono uwagę na czekające wyzwania, które powinny być szczególnym obszarem zainteresowania tj. zmiany klimatyczne a zjawisko suszy hydrologicznej, przewrócenie na drogach wodnych parametrów głębokościowych oraz funkcjonalności obiektom hydrotechnicznym ich klas żeglowności, kluczowych dla rozwoju wodnego transportu śródlądowego i turystyki.

Z kolei przedstawiciele administracji rządowej i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z Gdańska, Poznania i Bydgoszczy omówili realizowane zadania związane z poprawą warunków nawigacyjnych na szlakach wodnych  i planach dalszych działań.

Ponadto w Ministerstwie Infrastruktury powstają kompleksowe i kompatybilne ze sobą programy rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Mają one charakter operacyjno-wdrożeniowy i spełniają cele określone w m.in. średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), narodowej strategii spójności oraz innych dokumentach. Realizacja programów pozwoli na wypełnienie przez Rzeczpospolitą Polską postanowień zawartych w Europejskim porozumieniu w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (tzw. Konwencja AGN. Wśród aktualnie opracowywanych przez resort strategii rozwoju należy wymienić Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030, Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że priorytetowymi działaniami w zakresie rozwoju infrastruktury dla żeglugi turystycznej są inwestycje na istniejących już śródlądowych drogach wodnych. Wzrost ruchu turystycznego i zainteresowanie rekreacyjnym wykorzystaniem dróg wodnych wymusza potrzebę szybkiego likwidowania tzw. „wąskich gardeł” i utrzymywania stabilnych warunków nawigacyjnych w trakcie całego sezonu żeglugowego. Stąd jest istotne podjęcie działań na rzecz opracowania programu zagospodarowania polskiego odcinka MDW E70.

Podczas kolejnych spotkań Zespołu MDW E70  będą kontynuowane prace związane z planem likwidowania tzw. „wąskich gardeł” jak i określeniem kierunków rozwoju infrastruktury MDW E70

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu