Spotkanie zespołu MDW E70 z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury

Spotkanie zespołu MDW E70 z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury

fot. archiwum UMWP
18.10.2022
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
AUTOR
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
18.10.2022

W dniu 17 października 2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 oraz przedstawicieli administracji państwowej związanej z gospodarką wodną i żeglugą śródlądową.

Cel spotkania było omówienie ram współpracy administracji samorządowej i państwowej w zakresie likwidacji barier tzw. „wąskich gardeł” na polskim odcinku MDW E70 oraz określenie działań zmierzających do przewrócenia żeglowności i gospodarczego wykorzystania dróg wodnych w Polsce.

Przedstawiono bieżące działania planistyczne w zakresie sektora żeglugi  śródlądowej, w tym prace nad Krajowym Programem Żeglugowym 2030, Wieloletnim Programem pn. „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce” oraz planami dot. użeglowienia Wisły i Odry.

W dalszej części dyskusji rozmawiano o przygotowanej przez partnerów MDWE 70 liście tzw. „wąskich gardeł” na połączeniu wodnym Odra – Wisła – Zalew Wiślany. Wśród najważniejszych utrudnień na tym szlaku wskazano m.in. zarastanie dna koryta i zawężanie szlaku żeglugowego roślinnością wodną, przemiały, płycizny, zniszczone ostrogi, remonty śluz i mostów.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przedstawili założenia dokumentu Koncepcja zagospodarowania polskiego odcinka MDW E70. Planowany dokument, jest jednym z kamieni milowym realizacji Celu szczegółowego 3 Rozwój partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju dróg wodnych w projekcie KPŻ 2030.  Dokument ten w swej zwartości powinien zawierać diagnozę stanu obecnego wraz z inwentaryzacją oraz zakres planowanej rewitalizacji infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jej wykorzystania do żeglugi turystycznej i rekreacyjnej. Opracowanie koncepcji będzie wymagać również wykonania analiz ekonomicznych wpływu MDW E70 na rozwój społeczno-gospodarczy o charakterze regionalnym, a także przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych działań. Efektem końcowym jest opracowanie dokumentu rządowego określającego strategię rewitalizacji MDW E70.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu