Spotkanie zespołu MDW E70 z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury

Spotkanie zespołu MDW E70 z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury

fot. archiwum UMWP
02.11.2022
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
AUTOR
Przemysław  Brozdowski
Przemysław
Brozdowski
02.11.2022

W dniu 17 października 2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 oraz przedstawicieli administracji państwowej związanej z gospodarką wodną i żeglugą śródlądową.

Cel spotkania było omówienie ram współpracy administracji samorządowej i państwowej w zakresie likwidacji barier tzw. „wąskich gardeł” na polskim odcinku MDW E70 oraz określenie działań zmierzających do przewrócenia żeglowności i gospodarczego wykorzystania dróg wodnych w Polsce.

Przedstawiono bieżące działania planistyczne w zakresie sektora żeglugi  śródlądowej, w tym prace nad Krajowym Programem Żeglugowym 2030, Wieloletnim Programem pn. „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce” oraz planami dot. użeglowienia Wisły i Odry.

W dalszej części dyskusji rozmawiano o przygotowanej przez partnerów MDWE 70 liście tzw. „wąskich gardeł” na połączeniu wodnym Odra – Wisła – Zalew Wiślany. Wśród najważniejszych utrudnień na tym szlaku wskazano m.in. zarastanie dna koryta i zawężanie szlaku żeglugowego roślinnością wodną, przemiały, płycizny, zniszczone ostrogi, remonty śluz i mostów.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przedstawili założenia dokumentu Koncepcja zagospodarowania polskiego odcinka MDW E70. Planowany dokument, jest jednym z kamieni milowym realizacji Celu szczegółowego 3 Rozwój partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju dróg wodnych w projekcie KPŻ 2030.  Dokument ten w swej zwartości powinien zawierać diagnozę stanu obecnego wraz z inwentaryzacją oraz zakres planowanej rewitalizacji infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jej wykorzystania do żeglugi turystycznej i rekreacyjnej. Opracowanie koncepcji będzie wymagać również wykonania analiz ekonomicznych wpływu MDW E70 na rozwój społeczno-gospodarczy o charakterze regionalnym, a także przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych działań. Efektem końcowym jest opracowanie dokumentu rządowego określającego strategię rewitalizacji MDW E70.

Editors

The website is edited at the Department of Infrastructure of the Marshal's Office of the Pomorskie Voivodeship.

Contact

We will provide you with additional information at the e-mail address: dif@pomorskie.eu